NATJEČAJ ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE NASADA VINOVE LOZE

Natječaj za izvođenje radova sanacije nasada vinove loze

U svrhu zaštite postojećih nasada i sprječavanja daljnjeg razvoja bolesti vinove loze, temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/9668/98137/9922/0073/00129/00114/0179/06141/06146/0838/09153/09143/12152/1481/15, 94/17), članka 58. Statuta Općine Višnjan (“Službeni glasnik” Općine Višnjan broj 1/2021.), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 2/18) i Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede KLASA: 945-01/18-01/606, URBROJ: 525-07/1789-18-3, od 20. rujna 2018. godine, općinski načelnik Općine Višnjan objavljuje

 

NATJEČAJ ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE NASADA VINOVE LOZE

 

 

 

Skip to content