NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA/ICE TRGOVAČKOG DRUŠTVA VIRA D.O.O.

vira_logo

Na temelju članka 14. Izjave o osnivanju društva VIRA d.o.o. – VIŠNJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA za izgradnju i upravljanje poslovnim zonama i privlačenje investicija od dana 29. svibnja 2017. godine, te Odluke Skupštine Društva o raspisivanju natječaja za imenovanje uprave-direktora/ice trgovačkog društva VIRA d.o.o., Skupština Društva raspisuje sljedeći

 

NATJEČAJ

za imenovanje direktora/ice trgovačkog društva VIRA d.o.o., 1 izvršitelj/ica, na razdoblje (mandat) od 4 godine, na nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno)

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana, s naznakom “NE OTVARAJ – Natječaj za direktora/icu trgovačkog društva VIRA d.o.o.“ na adresu: VIRA d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano, osobno ili preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijave sa svim traženim dokumentima je 7. lipnja 2022. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Opis poslova direktora/ice – član/ice Uprave:

Uprava društva sastoji se od jednog člana/ice uprave – direktora/ice društva.

Direktor/ica sprovodi poslovnu politiku društva.

Direktor/ica vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, čuvajući poslovnu tajnu društva.

Pri vođenju poslovanja društva direktor/ica, odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti:

– zastupa i predstavlja društvo te upravlja poslovima društva u skladu s osnivačkim aktima društva i važećim Zakonom o trgovačkim društvima,

– organizira, usmjerava i usklađuje rad društva,

– zaključuje ugovore i obavlja ostale pravne poslove,

– brine o zakonitosti rada u društvu i provođenju utvrđene politike osnivača društva,

– ostvaruje suradnju s tijelima jedinice lokalne samouprave, ustanovama i organizacijama te društvima sličnog djelokruga rada,

– na sjednicama Skupštine iznosi prijedloge akta važne za poslovanje društva i provođenje odluka,

– osigurava provođenje propisa i zakona u svom djelokrugu,

– brine o poboljšanju uvjeta rada u društvu,

– obavlja druge poslove koji su mu/joj povjereni od osnivača društva.

U Višnjanu-Visignano, 20. svibnja 2022. godine

natjecaj-direktor-vira-d-o-o

privola-vira-d-o-o

Skip to content