VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU- Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU

Opis  poslova  radnog mjesta:

  • upravlja radom Odsjeka, raspoređuje poslove i zadatke službenicima
  • vodi i rješava najsloženije i složenije postupke iz djelokruga rada Odsjeka, rješava upravnim stvarima i vodi upravni postupak te donosi odluke iz oblasti komunalnog redarstva, prostornog planiranja i gradnje, priprema, izdaje i potpisuje dozvole, uvjerenja, potvrde i nacrte drugih akata sukladno posebnim propisima iz područja graditeljstva
  • daje upute i odgovore na pitanja iz područja prostornog uređenja i graditeljstva
  • obavlja očevide
  • obavlja druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
  • vodi evidenciju iz svog djelokruga, priprema podatke za nadležna tijela i prati propise i stručnu literaturu u području prostornog uređenja i gradnje te komunalnog gospodarstva

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova  iznosi 3,9

Osnovica za obračun plaće iznosi 3.193,00 kuna.

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Pisana provjera znanja i usmeni intervju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata

1. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)

3. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

4. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

5. Zakon o prostornom uređenju (NN  153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

6. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

7. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12)

8. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18,  36/19)

9. Statut Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013 i 3/2017)

 

Datum i sat održavanja pisane provjere i usmenog intervjua biti će objavljen na stranicama Općine Višnjan (www.visnjan.hr) najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja.

Skip to content