višI/a stručnI/a suradnik/ca za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju- POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (TESTIRANJE)

Temeljem  članaka 20.  i  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju imenovano Odlukom od dana 05. srpnja 2019. godine, KLASA: 110-01/19-01/4, URBROJ: 2167-03-01-19-5 upućuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  je utvrdilo da pisanom testiranju za prijam u službu višeg stručnog suradnika za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju na određeno vrijeme u Odsjek za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan  mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Barbara Dušan
2. Korin Liović
3. Majda Vučinić
II. Pisano testiranje održati će se dana 30. srpnja 2019. godine s početkom u 17:00 sati u Palači Sincich na adresi Trg Pina Budicina 1, Višnjan, prema pravnim izvorima za pripremu kandidata prethodno objavljenim na web stranici Općine Višnjan dana 26. 06. 2019.godine.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove do 17,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

III. Kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju ostvaruju pravo pristupa usmenom testiranju koje će se održati istoga dana, 30. srpnja 2019. godine s početkom u 17:30 sati u Palači Sincich na adresi Trg Pina Budicina 1, Višnjan.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na mrežnim stranicama  i na oglasnoj ploči Općine Višnjan te će se dostaviti i prijavljenim kandidatima putem e-pošte na adrese e-pošte dostavljene u prijavi.

 

KLASA: 110-01/19-01/04
URBROJ: 2167-03-01-19-05
Višnjan, 24. srpnja 2019. godine

                                                                       Povjerenstvo za provedbu natječaja

Skip to content