VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE- Opis poslova, podaci o plaći, termin održavanja intervjua

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE

 

Opis  poslova  radnog mjesta:

  • vodi upravni postupak i rješava upravne i ostale predmete iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela
  • vodi postupak prisilne naplate dugovanja
  • izrađuje i provodi akte iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela
  • izrađuje ugovore koje sklapa Općina Višnjan
  • izrađuje nacrte svih akata koje donosi Općinski načelnik i Općinsko vijeće
  • prati propise s područja koja su u nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela
  • obavlja poslove pravnog zastupanja Općine, po punomoći načelnika, pred pravosudnim i upravnim tijelima
  • obavlja postupke vezane uz provedbu javne nabave
  • obavlja druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto Viši savjetnik za imovinske i pravne poslove iznosi 3,0

Osnovica za obračun plaće iznosi 3.193,00 kuna.

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Usmeni

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata

1. Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

2. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)

4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 86/08, 61/11, 04/18)

5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

6. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (pročišćeni tekst zakona NN 74/14, 69/17)

7. Statut Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013 i 3/2017)

8. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013 i 3/2017)

 

Intervju za prijavljene kandidate će se održati  26. kolovoza 2020. (srijeda) s početkom u 15,00 sati u Palači Sincich, Trg Pino Budicin 1, Višnjan

Skip to content