Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa- Dječji vrtić Višnjan

Sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i Odluke Upravnog vijeća KLASA:601-03/17-01/02 URBROJ:2167/03-54-31-17-15 od 29. kolovoza 2017. godine Dječji vrtić Višnjan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 -odgojitelj – 1 izvršitelj/ica

Potrebni stručni uvjeti: za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97., 107/07. i 94/13.) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97.).

Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana, bez radnog staža, do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentirani staža u mirovinskom osiguranju izvan zvanja za kojeg se osoba obrazovala.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan)

– presliku diplome

– presliku domovnice

– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

– uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave javnog natječaja.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan, s naznakom “Za javni natječaj-odgojitelj stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.“

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

KLASA:601-03/17-01/05

URBROJ:2167/03-54-31-17-02

U Višnjanu- Visignano, 19. listopada 2017.godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

             Peter Poletti, v.r.

 

Skip to content