STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Na temelju odredbi čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Višnjan za 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2015.), općinski načelnik  Općine Višnjan dana 19. travnja 2016. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za radno mjesto:

1.Savjetnik za poduzetništvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, projektnu dokumentaciju i komunalnu infrastrukturu– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili tehničke struke

 

2. Referent za administrativne poslove– srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke 

 

 

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1.:

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili tehničke struke
– poznavanje rada na računalu
Traženi stupanj obrazovanja ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu navedene struke.
Uvjete za prijavu na ovaj poziv ostvaruje nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2.:
– srednja stručna sprema upravne ili ekonomske
struke
– poznavanje rada na računalu
Uvjete za prijavu na ovaj poziv ostvaruje nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju tražene uvjete dužni/e su uz prijavu dostaviti:
– životopis,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku diplome
– potvrdu od HZMO- o dužini radnog staža,
– potvrdu HZZ-a o evidenciji,
– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/osuđena za kaznena dijela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) – ne starije od 6 mjeseci.

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1.:

-izrada nacrta troškovnika za sve tekuće i investicijsko održavanje, za održavanja u objektima , osim tekućeg  održavanja imovine iz djelokruga Odjela za gospodarstvo i financije; 
– prati djelovanje i razvoj komunalnog gospodarstva u cilju osiguranja uvjeta za održivi razvitak  komunalnih djelatnosti, za odvijanje urbanog prometa i razvitak prometne infrastrukture, te posebno u  tom smislu:
 – sudjeluje u pripremi, organizaciji i praćenju ostvarenja kapitalnih projekata u području  komunalnih djelatnosti
-sudjeluje u utvrđivanju obveznika i kod razreza komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente, te u praćenju, analiziranju i predlaganju mjerila za poboljšanje njihove naplate u svrhu osiguravanja namjenskih sredstva za izgradnju i održavanje objekata i uređaja u području komunalnih djelatnosti; 
– sudjeluje u obavljanju poslove iz područja prometa i veza, uređenja i održavanja objekata i uređaja u vlasništvu općine temeljem koordinacije sa drugim nadležnim odjelima 
– sudjeluje u praćenju natječaja europskih institucija i mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata te predlaganje kapitalnih projekata koji se mogu financirati od strane europskih bankarskih i drugih organizacija; 

-sudjeluje u obavljanju poslova oko izrade urbanističkog plana, prostornog plana uređenja i detaljnih planova za područje Općine te sudjeluje u praćenju njihove promjene

– vodi evidenciju svih dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja;
– sudjelovanje u pripremanju, organiziranju i praćenju provođenja mjera zaštite i unapređenja prirodnog okoliša u cilju osiguranja kvalitete stanovanja i kvalitetnog uređenja naselja, 

– sudjelovanje u promicanju stručnih poslova vezanih za očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa, te zaštitu spomenika kulture. 

– pružanje pomoći u pripremi prijedloga odluka i drugih akata za potrebe Općinskog načelnika, Jedinstvenog upravnog odjela i Općinskog vijeća
– poticanje i pomoć u radu raznim oblicima udruživanja građana u području zaštite i unapređenja prirodnog okoliša i zaštite kulturne baštine

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2.:

-obavlja administrativne poslove zaprimanja, upisivanja u propisane evidencije (očevidnike), te raspoređivanja predmeta
-provjerava točnost upisanih podataka za svaku pošiljku i predaje ih na otpremu
-razvodi riješene predmete i predaje ih u pismohranu
-sastavlja jednostavne dopise, priprema jednostavna izvješća, odgovara na telefonske pozive, e-poštu i upite službenika, po potrebi obavlja poslove prijepisa i umnožavanja materijala

-obavlja administrativno tehničke i uredske poslove za potrebe Općinskog načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

-vodi podsjetnik, organizira sastanke i prijem stranaka za potrebe Općinskog načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

-obavlja poslove nabave artikala za reprezentaciju, uredskog materijala, potrošnog materijala za održavanje, sitnog inventara

-surađuje s tijelima državne uprave i drugim institucijama

-vodi odgovarajuće evidencije i registre

-obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općima aktima jedinice lokalne samouprave

-obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, prije zaključivanja pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa kandidat je dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Popis prijavljenih kandidata/kandidatkinja koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
Kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni poziv koji/e ispunjavaju formalne uvjete pozvati će se na intervju. Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne dođu na intervju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni poziv.
Kandidati/kinje će o rezultatima biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava na javni poziv.
Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Općine Višnjan ali tek po dobivanju odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Općina Višnjan nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Javnog poziva.


Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kn neto pravo na naknadu putnog troška u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza maksimalno do 1.000,00 kn.
Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku
od 15 dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, s naznakom „Javni poziv za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje“.
Javni poziv objavljuje se na web stranicama i oglasnim pločama Općine Višnjan i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

OPĆINA VIŠNJAN

Općinski načelnik

Skip to content