PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN U PEDAGOŠKOJ GODINI 2019./2020.

Temeljem odredbi Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2019. godine utvrđuje

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE

U DJEČJI  VRTIĆ VIŠNJAN U PEDAGOŠKOJ GODINI 2019./2020.

 

Članak 1.

Utvrđuje se Prijedlog Liste reda prvenstva za upis djece u Dječji vrtić Višnjan u pedagoškoj godini 2019./2020.

Članak 2.

Listu reda prvenstva čini redni broj, šifra djeteta dodjeljena prilikom predaje zahtjeva i dokumentacije, zbroj ostvarenih bodova te odgovarajući odgojno-obrazovni program.

Članak 3.

Lista reda prvenstva:

a) Program jaslica

Red.

broj

Šifra djeteta Ukupan zbroj ostvarenih bodova Odgojno-obrazovni program
UP 19/20-03 9 Jaslice
UP 19/20-14 9 Jaslice
UP 19/20-13 9 Jaslice
UP 19/20-15 9 Jaslice
UP 19/20-06 9 Jaslice
UP 19/20-09 7 Jaslice

 

Zahtjev pod šifrom djeteta: UP 19/20-11 nije razmatran iz razloga što podnositelji nemaju prebivalište na području Općine Višnjan te nije dostavljena potpuna dokumentacija.

 

b) Program vrtića:

Red.

broj

Šifra djeteta Ukupan zbroj ostvarenih bodova Odgojno-obrazovni program
UP 19/20-10 12 poludnevni
UP 19/20-04 11 cjelodnevni
UP 19/20-17 11 cjelodnevni
UP 19/20-12 9 poludnevni
UP 19/20-18 9 cjelodnevni
UP 19/20-01 9 cjelodnevni
UP 19/20-16 9 cjelodnevni
UP 19/20-07 9 cjelodnevni
UP 19/20-02 9 cjelodnevni
UP 19/20-08 7 cjelodnevni
UP 19/20-19 9 cjelodnevni
UP 19/20-05 9 cjelodnevni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahtjev pod šifrom UP 19/20-20 nije razmatran jer nije dostavljena potpuna dokumentacija te nije u skladu s odredbama čl. 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan.

 

Članak 4.

Roditelji/skrbnici mogu izjaviti prigovor na Listu reda prvenstva Povjerenstvu u roku od 8 dana od objave.

Povjerenstvo je dužno prigovor uputiti Upravnom vijeću na riješavanje.

Prigovor se predaje u pisanom obliku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno ravnatelju Dječjeg vrtića koji izdaje potvrdu o primitku.

Upravno vijeće po prigovoru može:

– odbaciti prigovor kao nepravodobnim

– odbiti prigovor kao neosnovanim i potvrditi Listu prvenstva

– usvojiti prigovor i ukinuti odluku Povjerenstva te donijeti odluku o upisu djeteta.

Upravno vijeće rješenje prigovora upućuje roditelju/skrbniku u roku od 8 dana od donošenja. Rješenje Upravnog vijeća je konačno.

Članak 5.

Ovaj prijedlog liste prvenstva  objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Višnjan i na službenoj web stranici Općine Višnjan: www.visnjan.hr.

 

KLASA:UP/601-03/19-01/02

URBROJ:2167/03-54-31-19-04

U Višnjanu, 24. svibnja 2019. godine

POVJERENSTVO ZA UPISE

PREDSJEDNIK

Aneli Bratović, v.r.

Skip to content