PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN 2022/2023

Temeljem odredbi Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan (KLASA: 601-05/19-01/02, URBROJ: 2167/03-54-31-19-01 od 17.04.2019.),  Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić na sjednici održanoj dana 6. srpnja 2022. godine utvrđuje

 PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE

U DJEČJI  VRTIĆ VIŠNJAN U PEDAGOŠKOJ GODINI 2022./2023.

Članak 1.

Utvrđuje se Prijedlog Liste reda prvenstva za upis djece u Dječji vrtić Višnjan u pedagoškoj godini 2022./2023.

Članak 2.

Listu reda prvenstva čini redni broj, šifra zahtjeva dodijeljena prilikom zaprimanja dokumentacije, zbroj ostvarenih bodova te odgovarajući odgojno-obrazovni program.

Članak 3.

LISTA REDA PRVENSTVA:

a)      Program ranog odgoja (jaslice)

RB

Šifra zahtjeva

Ostvareni broj bodova Odgojno-obrazovni program

01.

UP22/23-16

9

Program ranog odgoja (jaslice)

02.

UP22/23-15

9

Program ranog odgoja (jaslice)

03.

UP22/23-07

9

Program ranog odgoja (jaslice)

04.

UP22/23-20

9

Program ranog odgoja (jaslice)

05.

UP22/23-08

9

Program ranog odgoja (jaslice)

06.

UP22/23-09

9

Program ranog odgoja (jaslice)

07.

UP22/23-21

9

Program ranog odgoja (jaslice)

 Prema članku 16. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan (u daljnjem tekstu: Pravilnik), djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić uvrštavaju se na Listu prednosti te se upisuju tijekom godine ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama.

Na Listu prednosti uvrštavaju se sljedeći zahtjevi:

RB

Šifra zahtjeva

Ostvareni broj bodova

Odgojno-obrazovni program

01.

UP22/23-27

9

Program ranog odgoja (jaslice)

02.

UP22/23-19

9

Program ranog odgoja (jaslice)

03.

UP22/23-22

9

Program ranog odgoja (jaslice)

04.

UP22/23-12

9

Program ranog odgoja (jaslice)

05.

UP22/23-17

9

Program ranog odgoja (jaslice)

06.

UP22/23-14

9

Program ranog odgoja (jaslice)

07.

UP22/23-28

9

Program ranog odgoja (jaslice)

08.

UP22/23-25

9

Program ranog odgoja (jaslice)

09.

UP22/23-26

9

Program ranog odgoja (jaslice)

 

Zahtjevi pod šiframa: UP22/23-29 i UP22/23-30 nisu razmatrani budući da podnositelji nemaju prebivalište na području Općine Višnjan i nema slobodnih mjesta u programu za koji su zahtjevi podneseni.

b)     Program  predškolskog odgoja (vrtić):

 

RB

Šifra zahtjeva

Ostvareni broj bodova Odgojno-obrazovni program

01.

UP22/23-24

12

Program predškolskog odgoja (vrtić)

02.

UP22/23-18

9

Program predškolskog odgoja (vrtić)

03.

UP22/23-11

7

Program predškolskog odgoja (vrtić)

04.

UP22/23-31

7

Program predškolskog odgoja (vrtić)

05.

UP22/23-10

7

Program predškolskog odgoja (vrtić)

06.

UP22/23-23

7

Program predškolskog odgoja (vrtić)

    

Sukladno članku 7. Pravilnika, djeca koja nemaju prebivalište na području Općine Višnjan mogu se primiti na razdoblje od jedne pedagoške godine uz plaćanje pune ekonomske cijene programa ili sufinanciranje grada/općine prebivališta.

Na Listu reda prvenstva uvrštava se:

RB

Šifra zahtjeva

Ostvareni broj bodova

Odgojno-obrazovni program

01.

UP22/23-13

9

Program predškolskog odgoja (vrtić)

 Članak 4.

Roditelji/skrbnici mogu izjaviti prigovor na Listu reda prvenstva Povjerenstvu u roku od 8 dana od objave.

Povjerenstvo je dužno prigovor uputiti Upravnom vijeću na rješavanje.

Prigovor se predaje u pisanom obliku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno ravnatelju Dječjeg vrtića koji izdaje potvrdu o primitku.

Upravno vijeće po prigovoru može:

– odbaciti prigovor kao nepravodobnim

– odbiti prigovor kao neosnovanim i potvrditi Listu prvenstva

– usvojiti prigovor i ukinuti odluku Povjerenstva te donijeti odluku o upisu djeteta.

Upravno vijeće rješenje prigovora upućuje roditelju/skrbniku u roku od 8 dana od donošenja. Rješenje Upravnog vijeća je konačno.

 

Članak 5.

Ovaj prijedlog liste prvenstva  objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Višnjan i na službenoj web stranici Općine Višnjan: www.visnjan.hr.

 

KLASA: UP/I: 034-04/22-01/04

URBROJ: 2163-38-5-1-01

U Višnjanu-Visignano, 8. srpnja 2022.

POVJERENSTVO ZA UPISE DJECE

PREDSJEDNICA:

Valentina Mladinov, ravnateljica

 

Skip to content