Poziv i dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan

KLASA:023-05/19/01-05

URBROJ: 2167-03-01/19-01

Višnjan -Visignano, 25. studenog 2019. godine

Na temelju članka 62. i članka 63. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Višnjan,  s a z i v a m

21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

za 03. prosinca 2019. godine (utorak) u 19,00 sati

u Palači Sincich, Trg P. Budicin 1

DNEVNI RED:

 

 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan
 2. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Višnjan za 2019. godinu
 3. I. Izmjene i dopune Programa gradnje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Višnjan za 2019. godinu
 1. I. Izmjene i dopune Programa održavanja kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Višnjan za 2019. godinu
 1. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2019. godinu
 2. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu
 3. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i obrazovanju za 2019. godinu
 1. Plan proračuna Općine Višnjan za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
 2. Program gradnje kapitalnih objekata, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 3. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Višnjan za 2020. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i naobrazbi za 2020. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi za 2020. godinu
 6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu
 7. Odluka o izvršenju proračuna Općine Višnjan za 2020. godinu
 8. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Općinskom vijeću Općine Višnjan za 2019. godinu
 9. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Općinskom vijeću Općine Višnjan za 2020. godinu
 10. Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan
 11. Odluka o prodaji nekretnina
 12. Odluka o kupnji nekretnina
 13. Odluka o prodaji zemljišta o prodaji zemljišta Zajednici Talijana „dr. Silvio Fortuna“-Comunita’ degli Italiani „Dott. S. Fortuna“
 14. Odluka o pokretanju postupka naknade štete
 15. Odluka o davanju zajma trgovačkom društvu USLUGA VIŠNJAN d.o.o.
 16. Vijećnička pitanja

Vijećnike/ce pozivam da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme te da eventualni izostanak opravdaju putem elektronske pošte na sljedeću adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

 

                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                     Nenad Čendak

Skip to content