Plan rada mobilnog reciklažnog dvorišta- Općina Višnjan

 

 

U sklopu organizacije i uspostave novog sustava gospodarenja otpadom na području na kojemu trgovačko društvo USLUGA POREČ d.o.o. obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, ovim putem obavještavamo sve korisnike usluge da će isto nastaviti s radom i da će biti postavljeno na području Općine Višnjan prema rasporedu objavljenom  u nastavku.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se besplatno odložiti razne vrste otpada, kao npr.: otapala, kiseline, lužine, pesticidi, fluorescenne cijevi, boje, tinte, ljepila i smole, baterije i akumulatori, plinovi u posudama pod tlakom, manja električna i elektronička oprema, metalna ambalaža, papir i karton, staklo, staklenu ambalažu, odjeću, tekstil, lijekovi, jestiva ulja i masti i dr. te molimo građane da iskoriste besplatnu uslgu prikupljanja.

U II. i IV. ciklusu radno vrijeme za naselja izmjenjuje, odnosno u naseljima u kojima je mobilno reciklažno dvorište u I. i III. ciklusu bilo ujutro u II. i IV. bit će postavljano popodne.

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona na brojeve: 091 430 1435 ili 091 449 2667.
plan-visnjan

Plan-rada-mrd

Skip to content