Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje- SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU

 

OPIS  POSLOVA  RADNOG MJESTA :

  • vodi složene upravne i druge predmete iz područja prostornog uređenja i gradnje i potpisuje dozvole, uvjerenja, potvrde i nacrte drugih akata sukladno posebnim propisima iz područja graditeljstva
  • vodi i rješava manje složena pitanja iz nadležnosti Odsjeka
  • sudjeluje u stručnoj komunikaciji sa strankama i drugim subjektima u svrhu prikupljanja i razmjene informacija
  • pohađa edukacije iz područja prostornog uređenja i gradnje te komunalnog gospodarstva
  • savjetuje i daje upute strankama i projektantima u svezi provedbe dokumenata prostornog uređenja
  • izrađuje izvješća o radu i druge propisane izvještaje
  • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odsjeka, Općinskog načelnika i Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova iznosi 3,3. Osnovica za obračun plaće iznosi 3.193,00 kuna.

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Pisana provjera znanja i usmeni intervju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata

1. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)

3. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

4. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

5. Zakon o prostornom uređenju (NN  153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

6. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

7. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12)

8. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18,  36/19)

9. Statut Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013 i 3/2017)

 

Kandidati će biti obavješteni o datumu i satu održavanja pisane provjere i usmenog intervjua najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja.

Skip to content