O G L A S RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN

Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan – Visignano

Tel: 052/449 472; 091/449 0005

OIB: 32498325979

KLASA:UP/601-03/20-01/01

URBROJ:2167/03-54-31-19-01

U Višnjanu, 01. lipnja 2020. godine

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/18), članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan te članku 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan, odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Višnjan sa XVII sjednice održane 20.05.2020. objavljuje

O G L A S

RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN U PEDAGOŠKU GODINU 2020/2021.

za djecu vrtićkog uzrasta koja do 31.08.2020. godine navršavaju 3 godine, te
za djecu jasličkog uzrasta koja do 31.08.2020. navršavaju godinu dana života.

 BROJ SLOBODNIH MJESTA :

-vrtićki program : 10

-program jaslica: 8

Zahtjev uz priloženu dokumentaciju može se predati:

• Preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu Dječjeg vrtića

• Elektroničkom poštom, isključivo na: v.mladinov@visnjan.hr (sva potrebna dokumentacija se prilaže u doc, docx, pdf ili jpg formatu)

 u roku od 30 dana od dana objave oglasa (zaključno do 01.07.2020. do 12:00 sati).

                                                                                                                                                                                                                                               Predsjednik Upravnog vijeća Peter Poletti

U nastavku prilažemo tekst oglasa u PDF-u i ostalu dokumentaciju:

Oglas-upisi_DV_2020

Zahtjev-za-upis-2020

Pravilnik-o-prijemu-djece-2020

Skip to content