OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO: REFERENT – KOMUNALNI I PROMETNI REDAR

Pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan, na temelju članka 17., 19. i 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19- u nastavku teksta ZSNLS) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Općinu Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: referent komunalni i prometni redar (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

–       SSS ekonomske, upravne ili tehničke struke

–       najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

–       poznavanje rada na računalu

–       položen državni stručni ispit

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. ZSNLS-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti izabrana, pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
  3. rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije – ako je potrebno*
  4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
  5. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)
  6. dokaz o znanju rada na računalu (preslika uvjerenja, certifikata, potvrda, svjedodžba ili potpisana izjava kandidata)
  7. dokaz o dosadašnjem radnom stažu (ne starije od 90 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijava) – elektronički zapis (u slučaju da je zahtjev podnesen u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili Potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje a koji el.zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja
  8. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka od najmanje 1 godine (preslika rješenja, ugovora o radu,  rješenja o rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima  – svi navedeni dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, stupanj stručne spreme i struku utvrđene za obavljanje tih poslova i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove a koja su evidentirana u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  9. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  10. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 90 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijava)

*Ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je uz svjedodžbu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije izdane od ovlaštene institucije u RH.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Općina Višnjan, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe istog, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Općina Višnjan s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da na kraju provedenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.

Kandidat koji se pozvao na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadržava sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti pisano obaviještene. Podnositelj nepotpune prijave na natječaj neće biti pozivan na dopunu iste.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja,  područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na službenoj web-stranici Općine Višnjan www.visnjan.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet (5) dana prije testiranja na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Višnjan, Trg slobode 1, Višnjan.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, odnosno odustane od testiranja smatra se da je povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom u postupku.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta,  podnose se preporučeno na adresu: Općina Višnjan, Povjerenstvo za provedbu natječaja, za radno mjesto: referent komunalni i prometni redar, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, u roku od 15 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Višnjan (www.visnjan.hr). Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Općine Višnjan  na adresi Trg slobode 1, 52463 Višnjan.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: UP/I-112-01/22-01-3

URBROJ: 2163-38-3-22-2

Višnjan, 8. ožujka  2022.

                                                                         PROČELNICA PO OVLAŠTENJU                                                                             

Silvana Tome,mag.admin.publi.

 Natječaj komunalnu redar

Skip to content