Odluka o poništenju dijela natječaja za prodaju nekretnina objavljenog 3. siječnja 2019.

Na temelju članka 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN br.: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Odluke o prodaji okućnica u vlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2012), na temelju odredbi o poništenju javnog natječaja iz Javnog natječaja za prodaju nekretnina KLASA: 943-01/19-01/01, URBROJ: 2167-03-01-19-01 od 3. siječnja 2019. godine, donosim

 

ODLUKU

o poništenju dijela javnog natječaja za prodaju nekretnina

 

Članak 1.

Poništava se dio javnog natječaja za prodaju nekretnina objavljen dana 3. siječnja 2019. godine pod poslovnim brojem KLASA: 943-01/19-01/01, URBROJ: 2167-03-01-19-01, a koji dio se odnosi na sljedeću nekretninu:

 

–          nekretnina iz Tablice 1., točka 4., odnosno ½ dijela k.č.br. 180/3 k.o. Višnjan (828 m2)

Članak 2.

O poništenju dijela natječaja obavijestiti će se pisanim putem bez odgode zainteresirani podnositelji prijava i najpovoljniji ponuditelji te će im, u slučaju da  jamčevina bude uplaćena, ista biti vraćena na račune naznačene u prijavama.

 

  Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u službenom glasniku Općine Višnjan i na web stranici Općine Višnjan (www.visnjan.hr)

 

Obrazloženje

Dana 3. siječnja 2019. godine objavljen je natječaj za prodaju nekretnina pod poslovnim brojem KLASA: 943-01/19-01/01, URBROJ: 2167-03-01-19-01. U tijeku trajanja roka za dostavu ponuda je zaprimljen Zahtjev za očitovanjem podnesen od strane Alda Bernobića dana 9. siječnja 2019. godine u kojem isti navodi da je za nekretninu označenu kao k.č.br. 180/3 k.o. Višnjan pokrenut postupak denacionalizacije u svrhe povrata nekretnine obitelji podnositelja.

Sukladno podacima kojima raspolaže Općina Višnjan, zahtjev podnositelja u postupku denacionalizacije je pravomoćno odbijen, no ova Odluka o poništenju se donosi do ishođenja službene dokumentacije kojom se odbijanje zahtjeva pravomoćno potvrđuje.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u  izreci ove odluke.

 

                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                  Angelo Mattich

Skip to content