ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA DJEČJEG VRTIĆA VIŠNJAN – SRPANJ I KOLOVOZ

 

Temeljem ovlaštenja iz Statuta Dječjeg vrtića Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 2/2018), članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o iznosu ekonomske cijene redovitog programa Dječjeg vrtića Višnjan i učešća roditelja (Službeni glasnik Općine Višnjan 3/2015), ravnateljica Dječjeg vrtića dana 27. lipnja 2022. godine donosi sljedeću

 

Odluku

o organizaciji rada Dječjeg vrtića Višnjan tijekom srpnja i kolovoza 2022.

 Članak 1.

Radi utvrđivanja potreba korisnika za uslugom smještaja djece u Dječji vrtić tijekom srpnja i kolovoza, u periodu od 9. do 27. svibnja 2022. provedena je anketa za roditelje (KLASA: 601-09/22-01/02, URBROJ:  2163-38-5-1-01 od 09.05.2022).

 Članak 2.

Na temelju svih anketnih upitnika vraćenih u roku, utvrđen je broj korisnika koji imaju potrebu za uslugama Dječjeg vrtića tijekom srpnja i kolovoza 2022. godine.

 Članak 3.

Na temelju utvrđenih potreba, za djecu jasličkog uzrasta neposredni odgojno-obrazovni rad organizirat će se:

  •   u periodu od 1. do 31.07.2022. u dvije redovne skupine, u sobama dnevnog boravka skupina „Kokoli“ i „Zvjezdice“
  • u periodu od 1. do 31.08. u jednoj dežurnoj ljetnoj skupini u sobi dnevnog boravka skupine „Kokoli“

Članak 4.

Djeca iz odgojne skupine „Kokoli“ koja do 31.08.2022. navršavaju tri godine i u novoj pedagoškoj godini prelaze u vrtićke skupine, od 01.08.2022. pohađaju dežurnu vrtićku skupinu.

Prelazak u vrtićku skupinu uvodit će se postupno, uvažavajući načela adaptacije i individualne potrebe djeteta.

Članak 5.

Za djecu vrtićkog uzrasta neposredni odgojno-obrazovni rad organizirat će se u periodu od 01.07.2022. do 31.08.2022. u jednoj dežurnoj skupini u sobi dnevnog boravka odgojne skupine „Fijolice“.

U slučaju potrebe, organizirat će se prisutnost trećeg odgojno-obrazovnog radnika u dežurnoj vrtićkoj skupini.

 Članak 6.

Za vrijeme ljetne organizacije rada, radno vrijeme Dječjeg vrtića ostaje od 06:30 do 16:30 sati.

Članak 7.

Raspored rada odgojno-obrazovnih radnika i tehničkog osoblja za srpanj i kolovoz donijet će se sukladno Planu i rasporedu korištenja godišnjih odmora u 2022. godini.

 Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu 01.07.2022. i primjenjuje se zaključno sa 31.08.2022.

 

 

Ravnateljica:

Valentina Mladinov, prof.

 

Skip to content