Obavijest udrugama – uvrštenje u programe javnih potreba za 2016. godinu

Općina Višnjan obavještava sve udruge i druge neprofitne organizacije da će se od ove godine sustav raspisivanja javnih poziva i natječaja promijeniti.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a koja je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 26/15, od 9. ožujka 2015. godine.  Uredba je stupila na snagu 17. ožujka 2015. godine, odnosno osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Tom se Uredbom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom  financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode.

Uredbom je, u članku 1. propisano da kriterije, mjerila i postupke iz Uredbe na odgovarajući način primjenjuju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu RH, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe kojima je osnivač RH, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe kada iz javnih izvora financiraju programe i projekte udruga, te doniraju, odnosno sponzoriraju udruge, ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

Kako i sama Uredba nalaže, u narednom periodu će svako davanje novca iz proračuna Općine Višnjan morati biti temeljeno na strateškim dokumentima Općine, a ukoliko takav dokument ne postoji onda Županije ili Države.

Za razliku od dosadašnjeg načina dodjele sredstava udrugama, kada su se natječaji i javni pozivi za financiranje u narednoj godini objavljivali tijekom kolovoza – rujna tekuće godine, od ove godine će se programi i projekti financiranja javnih potreba raspisivati tek nakon Nove godine.

Uredba propisuje obvezu Gradovima, Općinama i Županijama da nakon usvajanja proračuna za narednu godinu, u roku od mjesec dana, utvrde prioritete financiranja u toj kalendarskoj godini i okvirni raspored raspisivanja natječaja te objavu tih akata na mrežnim stranicama.

Stoga, pozivamo sve udruge da do raspisivanja natječaja prouče županijske razvojne strategije i uvide što će biti prioriteti financiranja u narednom periodu te osmisle konkretne projekte i programe koji će voditi ka zadovoljenju tih ciljeva.

U slučaju bilo kakve potrebe, sve udruge mogu zatražiti dodatna pojašnjenja putem maila: opcina-visnjan@visnjan.hr

U nastavku donosimo relevantne propise:

ZAKONODAVNI OKVIR:

Zakon o udrugama (NN 74/14)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (NN 4/15)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (NN 32/15)
Popis ciljanih skupina
Klasifikacija djelatnosti udruga
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
Priručnik i obrasci za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

FINANCIJSKO POSLOVANJE:

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/15)
Računski plan
Stope amortizacije
Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/15)
Obrasci uz Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

OSTALO:

Vodič za osnivanje udruge i usklađivanje s novim propisima
Porezni priručnik za udruge

 

 

Skip to content