OBAVIJEST NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA O SASTAVLJANJU I DOSTAVLJANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018.

U nastavku prenosimo obavijest Državnog ureda za reviziju:

 

Prema odredbama članka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), obveznici primjene neprofitnog računovodstva su: domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

Na političke stranke primjenjuju se odredbe ovog Zakona, koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija, dok se na vjerske zajednice primjenjuju odredbe ovog Zakona, koje se odnose na dostavu izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava, kontrole na licu mjesta o utrošku proračunskih sredstava te financijski nadzor sredstava iz javnih izvora.

 

Odredbe ovog Zakona ne odnose se na poduzetnike na koje se primjenjuju odredbe Zakona o računovodstvu (Narodne novine 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18), na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike upisane u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, koji financijsko poslovanje i računovodstvo vode u skladu sa Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) te ustanove kojima su osnivači fizičke osobe i druge pravne osobe koje su, sukladno propisima koji uređuju poreze, obveznici utvrđivanja i plaćanja poreza na dobit za svoju ukupnu djelatnost.

 

Registar neprofitnih organizacija vodi se u Ministarstvu financija. Način vođenja, upis, promjena podataka i brisanje iz Registra, propisani su odredbama članaka 33. do 36. te članka 46. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, dok je javno objavljivanje putem navedenog Registra propisano odredbama članka 37. istog Zakona.

          Financijski izvještaji sastavljaju se u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (financijsko izvještavanje propisano je odredbama članka 28. do 32. navedenog Zakona).

Obveznici sastavljanja financijskih izvještaja, prema odredbama članka 28. istog Zakona, predaju financijske izvještaje za poslovnu godinu Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju navedeno ministarstvo ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja – FINA, u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Neprofitne organizacije ne predaju financijske izvještaje Državnom uredu za reviziju.

 

Rok za dostavu financijskih izvještaja za 2018. je 1. ožujka 2019., petak (zadnji dan zaprimanja izvještaja u propisanom roku). Oblik i sadržaj financijskih izvještaja i izjave o neaktivnosti, razdoblja za koja se financijski izvještaji sastavljaju te obveza i rokovi njihovog podnošenja propisani su Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine 31/15, 67/17 i 115/18). Skreće se pozornost da je zadnjim izmjenama navedenog Pravilnika iz prosinca 2018. (Narodne novine 115/18), obrazac PR-RAS-NPF promijenjen, a prvi financijski izvještaji na novom obrascu predaju se od 1. siječnja 2019. i to za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.

 

Obrasci financijskih izvještaja i upute za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva financija i FINE.

 

                                                                                               GLAVNI DRŽAVNI REVIZOR

                                                                                                 mr. Ivan Klešić, dipl. oec., v.r.

Skip to content