OBAVIJEST-DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN

Općina Višnjan obavještava da je donošenjem Odluke o izradi Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan, br.1/15) pokrenula postupak izrade dopuna važećeg Prostornog plana.

Dopuna važećeg Prostornog plana ima za pripamarni cilj dopuniti prostorni plan na način da se u njemu odrede neuređeni i uređeni dijelovi građevinskih područja, čime će se stvoriti pretpostavke za neposrednu provedbu PPUO Višnjan u uređenim i izgrađenim dijelovima građevinskih područja.

U svrhu pripreme prethodno navedene dopune važećeg PPUO Višnjan izrađen je elaborat Prethodnih radova dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan koji možete pregledati ovdje:

TEKSTUALNI DIO:

TEKST

GRAFIČKI DIO:

1.Namjena površina

2.1.Analiza građevinskih područja

2.2.Analiza građevinskih područja

2.3.Analiza građevinskih područja

Ovim putem pozivamo sve vlasnike nekretnina na području Općine Višnjan da izvrše uvid u prethodno navedeni elaborat kao i da svoje zahtjeve, prijedloge i mišljenja vezana uz predmetno podnesu zaključno do 03.11.2015. godine na adresu Općine Višnjan, Jedinstveni upravni odjel Trg slobode 1, 52463 Višnjan – Visignano ili putem elektronske pošte na adresu:opcina-visnjan@visnjan.hr

Uvid u elaborat možete izvršiti i u prostorijama Općine Višnjan svakoga dana od 12-14 sati a za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite putem telefona na broj 052449208 ili e-pošte na adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

Skip to content