O G L A S RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN

Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan – Visignano

Tel: 052/449 472; 091/449 0005

OIB: 32498325979

KLASA:UP/601-03/19-01/02

URBROJ:2167/03-54-31-19-02

U Višnjanu, 18. travnja 2019. godine

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 43. Zakona o općem upravnom postupku Dječji vrtić objavljuje

O G L A S

RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN

 

1. NAZIV I SJEDIŠTE VRTIĆA:             Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan

2. BROJ SLOBODNIH MJESTA:           

     vrtićki program : 14

     program jaslica: 5

Oglas sadrži:

 • naznaku upravne stvari
 • određenje osoba na koje se odnosi
 • način sudjelovanja u postupku
 • mjesto za preuzimanje obrasca zahtjeva za upis
 • mjesto i osoba zadužena za primitak zahtjeva za upis
 • rok za podnošenje zahtjeva
 • naznaku potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev
 • mjesto objave rezultata upisa
 • upozorenje na posljeddice neodazivanja na javnu objavu u određenom roku

3. Podnositelji zahtjeva za upis djeteta mogu biti zakonski zastupnici djeteta koji preuzimaju obrazac za upis djeteta na službenoj web stranici www.visnjan.hr ili u sjedištu Dječjeg vrtića Višnjan radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

Zahtjev uz priloženu dokumentaciju može se predati:

 • preporučenom pošiljkom s povratnicom ili
 • osobno ravnatelju Dječjeg vrtića

u roku od 30 dana od dana objave oglasa (zaključno do 17. 05. 2018. -petak do 15.00 sati).

 

Uz zahtjev roditelji ili skrbnici obvezni su priložiti:

 1. izvadak iz matice rođenih ili Rodni list
 2. potvrda o zaposlenosti oba roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva
 3. dokaz o prebivalištu djeteta i oba roditelja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva
 4. potvrda o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
 5. preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
 6. preslika iskaznice imunizacije za dijete
 7. potvrda o obavljenom stomatološkom pregledu djeteta (za dijete od navršene 3. godine života)
 8. ostale potvrde, uvjerenja i rješenja kojima se dokazuje ostvarivanje bodova  iz odredbi  članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtićuVišnjanPravilnika o upisu

4. Pravo na upis u programe Dječjeg vrtića imaju djeca i roditelji/skrbnici s prebivalištem  na području Općine Višnjan te djeca koja su uredno cijepljena protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Pravo na upis ne ostvaruju roditelji/skrbnici kojima je utvrđeno prijašnje dugovanje prema Dječjem vrtiću i/ili osnivačima (Općina Višnjan i Vira – d.o.o.).

U program Dječjeg vrtića mogu se primiti i djeca s okolnih područja ukoliko ima slobodnih mjesta u skladu s odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan.

5. Postupak upisa djece u Dječji vrtić obavlja  Povjerenstvo za upis djece (ravnatelj Dječjeg vrtića, stručni suradnik Dječjeg vrtića i predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ili drugi član Upravnog vijeća po ovlaštenju Predsjednika).

Povjerenstvo za upis djece objaviti će Listu reda prvenstva s prijedlogom o upisu djece u Dječji vrtić najkasnije do 31.05.2019. na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Višnjan i Općine Višnjan na službenim web stranicama Općine Višnjan: www. visnjan.hr.

6. Roditelji/skrbnici mogu izjaviti prigovor na Listu reda prvenstva Povjerenstvu u roku od 8 dana od objave. Prigovor se podnosi preporučeno poštom ili se predaje osobno ravnatelju. Povjerenstvo je dužno prigovor uputiti Upravnom vijeću na rješavanje.

Upravno vijeće po prigovoru može:

– odbaciti prigovor kao nepravodobnim

– odbiti prigovor kao neosnovanim i potvrditi Listu prvenstva

– usvojiti prigovor i ukinuti odluku Povjerenstva te donijeti odluku o upisu djeteta.

Upravno vijeće rješenje prigovora upućuje roditelju/skrbniku u roku od 8 dana od donošenja. Rješenje Upravnog vijeća je konačno.

7. Konačnu odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

Dječji vrtić obvezan je oglasiti rezultate i odluku o upisima djece do 30. lipnja 2019. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i Općine Višnjan te službenim web stranicama: www.visnjan.hr.

8. Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan te Zahtjev za upis djeteta sastavni du dijelovi ovog teksta Oglasa.

 

UPRAVNO VIJEĆE

                                                                                               Zamjenik predsjednika

                                               Klaudio Gašparini, v.r.

U nastavku prilažemo tekst oglasa u PDF-u i ostalu dokumentaciju:

Oglas-upisi-DV-Visnjan-2019

Zahtjev za upis

Pravilnik-o-upisu-djece-i-ostvarivanju-prava-i-obveza-sg-opcine-visnjan-1_2019

Skip to content