NATJEČAJ RUKOVATELJ RADNIM STROJEM/TRAKTOROM – VIRA d.o.o.

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14. i 127/17) i Odluke direktorice trgovačkog društva VIRA d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, OIB: 71086803907, raspisuje se dana 29. ožujka 2019. godine

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta 

RUKOVATELJ RADNIM STROJEM/TRAKTOROM – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

OPĆI UVJETI:

-punoljetnost,

-hrvatsko državljanstvo,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI:

SSS, vozač motornog vozila i rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima,

položena B kategorije vozila

-položen ispit za radni stroj

najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

-životopis,

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,

-dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba),

-uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg  dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),

-dokaz o položenoj B kategoriji– preslika vozačke dozvole

-dokaz o položenom ispitu za radne strojeve

-dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje dvije godina, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u Elektroničkom zapisu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca)

-potpisanu privolu koju možete preuzeti na www.visnjan.hr u objavi natječaja ili osobno u prostorijama društva na adresi Trg slobode 1, 52463 Višnjan.

 

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te:

a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona)

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Navedeni stavci:a) b) c) d) e) f) g) h) i) odnose se na odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima

iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave se podnose od u roku od 15 dana od dana objave Natječaja (od 29.03.2019. do 15.04.2019. godine do 14,00 sati.)

Prijave na Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ” Ne otvaraj, natječaj za radno mjesto vozača bagera/strojara”, na adresu:
VIRA d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je moguće poništiti bez obrazlaganja razloga poništenja sve do donošenja odluke o odabiru kandidata.

Privola-vira 

                                                                                                   VIRA d.o.o.

                                                                                                             Direktorica Ivana Kmet

Skip to content