NATJEČAJ ZA RUKOVATELJEM RADNIM STROJEM

Na temelju članka 41. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) i članka 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, direktor Montenes d.o.o., Rodoljub Kosić,dipl.ing.el. dana 27. siječnja 2023. raspisuje

 NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 RUKOVATELJ RADNIM STROJEM – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

OPĆI UVJETI:

-punoljetnost,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI:

 • SSS, vozač motornog vozila i rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima,
 • položena B kategorije vozila
 • položen ispit za radni stroj – natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen ispit, uz obvezu da ga polože u roku od 90 dana od dana zaposlenja.
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica,) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,
 • dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba),
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda matične države (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),
 • dokaz o položenoj B kategoriji– preslika vozačke dozvole
 • dokaz o položenom ispitu za rukovanje radnim strojem
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove

Kandidat prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja.

Popis dokaza može se preuzeti sa:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Na ovaj natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke, i priloge navedene u oglasu.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnost bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom,  najkasnije do 13. veljače 2023., do 12;00 sati bez obzira na način dostave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, a u slučaju poništenja natječaja, odluka o poništenju će biti objavljena na web stranicama Općine. Natječaj je moguće poništiti bez obrazlaganja razloga poništenja sve do donošenja odluke o odabiru kandidata.

Natječaj je moguće poništiti bez obrazlaganja razloga poništenja sve do donošenja odluke o odabiru kandidata.

OPIS POSLOVA:

 • rukovanje radnim i poljoprivrednim strojevima s priključcima (60 KS i 190 KS)
 • košnja niskog raslinja- bankine uz nerazvrstane ceste
 • godišnje održavanje nerazvrstanih cesta (nasipavanje jalovine i dr.)
 • zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (posipavanje i dr.)
 • sječa krupnog raslinja na nerazvrstanim cestama
 • ostali poslovi na održavanju komunalne infrastrukture
 • održavanje radnih strojeva i druge opreme kojom rukuje (podmazivanje i sitni popravci)
 • ostali poslovi radnim strojem po nalogu voditelja ili direktora.

 

 

MONTENS d.o.o.

Direktor

Rodoljub Kosić,dipl.ing.el.

 

Skip to content