NATJEČAJ za radno mjesto TURISTIČKI INFORMATOR – REFERENT

Turistička zajednica Općine Višnjan

Višnjan, Trg slobode 1

 

U Višnjanu, 9.5.2018. godine

 

Na temelju članka 49. , stavka 2. točke 1. Statuta Turističke zajednice Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2011), Predsjednik Turističke zajednice Općine Višnjan raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

TURISTIČKI INFORMATOR – REFERENT

 

za sezonski rad u Turističkoj zajednici – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u vremenskom trajanju od 25. svibnja 2018. do 30. rujna 2018. godine, na puno radno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 15 dana.

 

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine, broj 42/14, 114/14; u daljnjem tekstu: Pravilnik):

 

1. završena srednja škola turističkog, ekonomskog, upravnog ili drugog društvenog smjera  u najmanje četverogodišnjem trajanju;

2. aktivno znanje jednog stranog jezika;

3. godina dana iskustva na odgovarajućim poslovima;

4. poznavanje rada na osobnom računalu;

5. položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

4. poznavanje kulturne i turističke ponude Općine Višnjan;

5. komunikacijske sposobnosti za obavljanje posla.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);

– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);

– dokaz o traženom radnom iskustvu: a) elektronički zapis odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, b) preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na poslovima u struci;

– dokaz o znanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda ili pisana izjava);

– preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (odnosi se na kandidata koji ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu);

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od objave natječaja.

 

Opis poslova:

Turistički informator- referent obavlja sljedeće poslove i zadatke:

– obavlja jednostavnije stručne poslove za Turistički ured koje mu povjeri Predsjednik TZ-a,

– obavlja stručne, administrativno – tehničke poslove,

– sudjeluje u organizacijskim pripremama za razne manifestacije i turističke događaje koje organizira Turistička zajednica,

– sudjeluje na sjednicama skupštine Turističkog vijeća u svojstvu zapisničara,

– sudjeluje u pripremama materijala za sjednice Skupštine i Turističkog vijeća,

– obavlja daktilografske poslove,

– ažurira internet stranicu,

– obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri Predsjednik TZ-a.

 

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe bez položenog stručnog ispita za rad u turističkom uredu, koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad.

 

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja putem nadležne službe za zapošljavanje te na službenim stranicama i oglasnoj ploči Općine Višnjan, na adresu:

Turistička zajednica Općine Višnjan

Trg slobode 1, 52463 Višnjan

s naznakom:

„Natječaj za radno mjesto Turistički informator- referent“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                          Predsjednik TZO Višnjan

                                                                                                                 Angelo Mattich, v.r.

Skip to content