NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RUKOVATELJA RADNIM STROJEM

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14, 127/17 i 98/19) i Odluke direktorice trgovačkog društva VIRA d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan-Visignano, OIB: 71086803907, raspisuje se dana 14. travnja 2022. godine

 NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

 

RUKOVATELJ RADNIM STROJEM – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

 

OPĆI UVJETI:

-punoljetnost,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI:

SSS, vozač motornog vozila i rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima,

položena B kategorije vozila

-položen ispit za radni stroj – natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen ispit, uz obvezu da ga polože u roku od 90 dana od dana zaposlenja.

najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

OPIS POSLOVA:

-rukovanje radnim i poljoprivrednim strojevima sa priključcima (60 KS i 190 KS)

-košnja niskog raslinja- bankine uz nerazvrstane ceste

-godišnje održavanje nerazvrstanih cesta (nasipavanje jalovine i dr.)

-zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (posipavanje i dr.)

-sječa krupnog raslinja na nerazvrstanim cestama

-ostali poslovi na održavanju komunalne infrastrukture

-održavanje radnih strojeva i druge opreme kojom rukuje (podmazivanje i sitni popravci)

-ostali poslovi radnim strojem po nalogu voditelja ili direktora

 

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

-životopis,

-dokaz o državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica,) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,

-dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba),

-uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda matične države (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg  dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),

-dokaz o položenoj B kategoriji– preslika vozačke dozvole

-dokaz o položenom ispitu za rukovanje radnim strojem

-dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove

-potpisanu privolu koju možete preuzeti na www.visnjan.hr u objavi natječaja ili osobno u prostorijama društva na adresi Trg slobode 1, Višnjan-Visignano.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja.

Popis dokaza može se preuzeti sa:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave se podnose od petka, 29. travnja 2022. godine do 15,00 sati.

Prijave na Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ”Ne otvaraj, natječaj za radno mjesto rukovatelj radnim strojem”, na adresu:

VIRA d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan-Visignano
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

Natječaj je moguće poništiti bez obrazlaganja razloga poništenja sve do donošenja odluke o odabiru kandidata.

Sa odabranim kandidatima zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme do isteka probnog roka. Ukoliko radnik bude uspio u probnom roku, radniku će se ponuditi sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

                                                                                                 VIRA d.o.o. , Direktorica Ivana Kmet

natjecaj-rukovatelj-radnim-strojem

privola-vira

Skip to content