NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PRAVNIKA

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

PRAVNIK

 

Mjesto rada: Višnjan

Radno mjesto: pravnik – na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine uz mogućnost produljenja Ugovora, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca od dana zasnivanja radnog odnosa

Opis poslova:

 •  zastupanje Društva pred sudovima, upravnim te drugim državnim tijelima i institucijama
 • nadzor nad zakonskom i internom procedurom vezanom uz radne odnose
 • izrada, usklađivanje i kontrola akata i ugovora Društva sukladno zakonskoj regulativi te općim aktima Društva
 • pravno savjetovanje; sveobuhvatni pravni poslovi u redovnom poslovanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
 • aktivna podrška službi financija u cilju naplate potraživanja; poslovi vezani uz utuženja i ovrhe
 • aktivna podrška službi nabave u cilju sprječavanja kršenja ugovornih obveza od strane dobavljača; raskidi ugovora, naplata šteta i vezane aktivnosti
 • sudjelovanje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa
 • opći administrativni, upravni i kadrovski poslovi
 • ostali poslovi po nalogu direktora.

Uvjeti:

 1. visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju prava
 2. zvanje dipl.iur. ili mag.iur.
 3. 4 godine radnog staža u struci
 4. poznavanje rada na računalu
 5. posjedovanje vozačke dozvole (B kategorija)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 4. presliku radne knjižice,
 5. presliku vozačke dozvole,
 6. uvjerenje  o nekažnjavanju (u izvorniku, ne starijem od 30 dana).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sa kandidatom koji bude udovoljavao uvjetima natječaja, zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme uz reguliranje probnog rada.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave natječaja od dana objave natječaja na Internet stranici www.visnjan.hr.

 

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:

VIRA d.o.o.

Trg slobode 1

52463 Višnjan-Visignano

s naznakom: NE OTVARAJ – prijava na natječaj za radno mjesto

 

Poslodavac zadržava pravo od odabranih kandidata tražiti izvornike isprava ili javnobilježnički ovjerene fotokopije isprava, kao i pravo izbora između više kandidata koji ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu za zaposlenje bez obveze da se kandidatima obrazloži razlog poništenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici: www.visnjan.hr.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: VIRA d.o.o, Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano, na broj telefona 052/ 449-208 ili putem elektroničke pošte k.stifanic@visnjan.hr.

 

Višnjan-Visignano, 11. veljače 2014. godine

Posl. broj: 11/2014-KŠ

 

Direktor

Karolina Štifanić

Skip to content