NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KOMUNALNOG RADNIKA I/II

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj 93/14, 127/17 i 98/19) i Odluke direktorice trgovačkog društva MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan-Visignano, OIB: 89770126904, raspisuje se dana 14. travnja 2022. godine

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA  KOMUNALNI RADNIK I

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci. 

OPIS POSLOVA:

– održavanje i čišćenje javnih površina  (pometanje, plakatiranje, sadnja ukrasnog bilja i stabala, košnja, orezivanje, sječa i dr.)

– održavanje čistoće općinskih groblja

– briga o cvijeću i drugom zelenilu u parkovima i javnim površinama,

– košnja samohodnom kosilicom parkova i zelenih površina

– zalijevanje ukrasnog bilja i drvoreda

– održavanje radnih strojeva i druge opreme kojom rukuje (podmazivanje i sitni popravci)

– ostali poslove po nalogu voditelja ili direktora

 OPĆI UVJETI:

-punoljetnost,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI:

-NKV,

položena B kategorije vozila

najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

KOMUNALNI RADNIK II

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

OPIS POSLOVA:

– održavanje javnih površina  (sadnja sadnja ukrasnog bilja i stabala orezivanje, sječa i dr.)

– košnja trave i niskog raslinja trimerom,

– godišnje održavanje nerazvrstanih cesta (ručno rastizanje jalovine),

– sječa krupnijeg raslinja na lokalnim cestama i putovima,

– održavanje radnih strojeva i druge opreme kojom rukuje (podmazivanje i sitni popravci)

– ostali poslove po nalogu voditelja ili direktora

OPĆI UVJETI:

-punoljetnost,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI:

-NKV,

položena B kategorije vozila

najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

UZ PRIJAVU SVI PODNOSITELJI SU DUŽNI

priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

-životopis,

-dokaz o državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica,) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,

-dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba),

-uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda matične države (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg  dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),

-dokaz o položenoj B kategoriji– preslika vozačke dozvole

-dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove

-potpisanu privolu koju možete preuzeti na www.visnjan.hr u objavi natječaja ili osobno u prostorijama društva na adresi Trg slobode 1, Višnjan-Visignano.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja.

Popis dokaza može se preuzeti sa: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave se podnose od petka 29. travnja 2022. godine do 15,00 sati.

Prijave na Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ”Ne otvaraj, natječaj za radno mjesto komunalni radnik I / komunalni radnik II”, na adresu:

MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan-Visignano
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

Natječaj je moguće poništiti bez obrazlaganja razloga poništenja sve do donošenja odluke o odabiru kandidata.

Sa odabranim kandidatima zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme do isteka probnog roka. Ukoliko radnik bude uspio u probnom roku, radniku će se ponuditi sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

                                                                                                                                              MONTENES d.o.o., direktorica Ivana Kmet

natjecaj-komunalni

natjecaj-komunalni-djelatnici-14-04-2022

Skip to content