Natječaj za radno mjesto administrativni/a tajnik/ca- MONTENES d.o.o.

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14. i 127/17) i Odluke direktorice trgovačkog društva MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, OIB: 89770126904, raspisuje se dana 27. studenog 2018. godine

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

ADMINISTRATIVNI TAJNIK/CA – 1 izvršitelj/ica na određeno u trajanju od godine dana, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Mogućnost naknadnog zaposlenja na neodređeno vrijeme.

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

OPĆI UVJETI:

-punoljetnost,

-hrvatsko državljanstvo,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

POSEBNI UVJETI:

 

-srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke

-najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-znanje rada na osobnom računalu,

-izražene komunikacijske sposobnosti,

-izražene organizacijske sposobnost,

-poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu,

-položen ispit za djelatnike u pismohranama.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale propisane uvjete, a nema položen ispit za djelatnike u pismohranama, može biti primljena pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

-životopis,

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,

-dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba),

-uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg  dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),

-dokaz o položenom ispitu za djelatnike u pismohranama

– dokaz o poznavanju talijanskog jezika u govoru i pismu(uvjerenje, certifikat, izjava pod materijalnom i kaznenom odgovorenošću)

-dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u Elektroničkom zapisu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca).

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te:

a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona)

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Navedeni stavci:a) b) c) d) e) f) g) h) i) odnose se na odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima

iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

 

Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa: :

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere  praktičnog rada i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.
Prijave se podnose od u roku od 15 dana od dana objave Natječaja (od 27. studenog do 12. prosinca 2018. godine do 14,00 sati.)
Prijave na Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ” Ne otvaraj, natječaj za radno mjesto administrativnog/e tajnika/ce”, na adresu:
MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je moguće poništiti bez obrazlaganja razloga poništenja sve do donošenja odluke o odabiru kandidata.

 

 

 

                                                                                                                   MONETENS d.o.o.

                                                                                                                   Direktorica Ivana Kmet

Skip to content