NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću Višnjan

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 02/2018), Plana prijema pripravnika u 2021. (MZO, KLASA: 601-02/21-03/00216, URBROJ: 533-05-21-0002 od 13.04.2021.) te odluke Upravnog vijeća (KLASA: 601-03/21-03/05, URBROJ: 2167/03-54-31-21-02-06 od 21.07.2021.) Dječji vrtić Višnjan raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću Višnjan:

 

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću Višnjan:

• stručni suradnik/ica pedagog/inja – pripravnik/ca

– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – do 31. kolovoza 2022.

UVJETI:

– prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13

i 98/19), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme

ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97) i propozicijama Potpora za stjecanje prvog radnog

iskustva/pripravništvo – javne službe ( https://mjere.hr/dokumentacija/HZZ-Stjecanje-radnog[1]iskustva-javne-sluzbe_0507.pdf )

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

– životopis,

– domovnicu,

– dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu/svjedodžbu),

– dokaz da je kandidat u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a

– uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),

– uvjerenje da se protiv podnositelja prijava ne vodi prekršajni postupak ne starije od 6 mjeseci, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),

– vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13i 98/19),

– elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– ostali dokazi sukladno uvjetima

-vlastoručno ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka

Osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) (u daljnjem tekstu: Zakon) uz prijavu na natječaj dostavljaju dokaz o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. st.1. Zakona.

Poveznice:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Svi traženi dokumenti prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova i sanitarnu iskaznicu.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine”, broj 82/08) koji su prijavljeni u evidenciju nezaposlenih osoba u vrijeme objave ovog natječaja a nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana izbora.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan s naznakom: “Natječaj za radno mjesto“.

 

KLASA: 100-02/21-01/06

URBROJ: 2167/03-54-31-21-02-01

Višnjan – Visignano, 26.07.2021. godine

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Peter Poletti v.r..

06_natjecaj-pedagog-pripravnik-mjera-pripravnistva

privola-djecji-vrtic-visnjan-3

Skip to content