NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću Višnjan: Odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2021.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),  članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 02/2018) te odluke Upravnog vijeća (KLASA: 601-03/21-03/02, URBROJ: 2167/03-54-31-21-02-04 od 07.04.2021.) Dječji vrtić Višnjan raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 

 

za popunu radnog  mjesta u Dječjem vrtiću Višnjan:

 

  • Odgojitelj/ica

– 1 izvršitelj/ica  na određeno puno radno  vrijeme do 31. kolovoza 2021.

 

UVJETI:

– prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97):

 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

– životopis,

– domovnicu,

– dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu/svjedodžbu),

– dokaz o položenom stručnom ispitu

– uvjerenje da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),

– uvjerenje da se protiv podnositelja prijava ne vodi prekršajni postupak ne starije od 6 mjeseci, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),

– vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07,  94/13 i 98/19),

– elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– ostali dokazi sukladno uvjetima navedenim za određeno radno mjesto

-vlastoručno ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka

 

Osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) (u daljnjem tekstu: Zakon) uz prijavu na natječaj dostavljaju dokaz o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. st.1. Zakona.

Poveznice:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Svi traženi dokumenti prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova i sanitarnu iskaznicu.

Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  (“Narodne novine”, broj 82/08).

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana izbora.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan s naznakom: “Natječaj za radno mjesto“

 

 

KLASA: 100-02/21-01/04

URBROJ: 2167/03-54-31-21-02-01

Višnjan – Visignano, 15.04.2021. godine

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Peter Poletti

.

 

 

Skip to content