NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću Višnjan: a) odgojitelj/ica (pripravnik/ica)

Dječji vrtić Višnjan

Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan – Visignano

Tel: 052/449 472

OIB: 32498325979

KLASA: 100-02/21-01/02

URBROJ: 2167/03-54-31-21-02-01

 

Višnjan- Visignano, 17. veljače 2021.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),  članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 02/2018),

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za popunu radnog  mjesta u Dječjem vrtiću Višnjan:

 

a) odgojitelj/ica (pripravnik/ica)

– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2021.

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski ili specijalistički studij za odgojitelja

 

Kandidati dostavljaju:

 • Prijavu za rad s opisom dosadašnjeg radnog iskustva
 • Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 • Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) (dalje: Zakon):
  • Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona), ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja
  • Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, ne starije od 6 mjeseci  od objave natječaja
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu ili presliku osobne iskaznice)
 • Potvrdu iz elektroničke baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu
 • Vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),
 • Vlastoručno ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka

Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova, te izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznice:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova  (NN 82/08, 69/17)).

Urednom prijavom smatrat će se pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja te prijave koje sadržavaju sve tražene podatke i priloge. Osobe koje se prijave na natječaj, a prijava nije uredna, pravodobna ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati prijavljenim kandidatom te na istu ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj  stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan s naznakom: “Natječaj za radno mjesto – ne otvaraj“

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana izbora.

Sve pristigle prijave bit će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (NN 55/16) i odluka voditelja obrade.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Peter Poletti

 

Skip to content