NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA ODGOJITELJA U DJEČJEM VRTIĆU VIŠNJAN

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) članka 26 i Statuta Dječjeg vrtića Višnjan/Visignano članak 35. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan dana 23. ožujka 2016. godine raspisuje

                                                                           NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

– odgojitelja na određeno puno radno vrijeme do kraja pedagoške godine – 1 izvršitelj/ica

– odgojitelja na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Pristupnici/ce na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i pravilnika o o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijava na natječaj mora biti potpisana. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o položenom stručnom ispitu

– presliku domovnice

– preslika osobne iskaznice

– elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni

postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom kandidati moraju poslati preporučeno s povratnicom u zatvorenoj omotnici s naznakom: ”Za natječaj”na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan – Visignano. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i na web stranici Općine Višnjan i traje 8 dana od dana objave u službenim glasilima.

Kandidati će u roku od 8 dana od dana zaključenja natječaja biti pozvani na prethodni intervju.

O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Klasa: 601-03/16-01/03

Ur.broj: 2167/03-54-31-01

Višnjan – Visignano, 23. ožujka 2016. godine

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Predrag Brkić, prof.

 

Skip to content