NATJEČAJ ZA KOMUNALNE DJELATNIKE- MONTENES d.o.o.

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14. i 127/17) i Odluke direktorice trgovačkog društva MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, OIB: 89770126904, raspisuje se dana 30. prosinca 2019. godine

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta

 

KOMUNALNI DJELATNIK- 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci.

 

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta

– obavlja sve vrste fizičkih poslova iz područja komunalnog gospodarstva, kao i drugi  poslovi  na području Općine Višnjan po nalogu direktorice.

 

UVJETI za radno mjesto:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– završena osnovna škola NSS ili SSS
– položen vozački ispit B kategorije

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Prednost prilikom zapošljavanja će imati kandidati s radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima.

 

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

• životopis
• presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju

• uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci )

• dokaz o položenom vozačkom ispitu (preslika vozačke dozvole)
• dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

• potpisanu privolu koju možete preuzeti na www.visnjan.hr u objavi natječaja ili osobno u prostorijama društva na adresi Trg slobode 1, 52463 Višnjan.

 

Dokumenti se prilazu u običnoj preslici te će se od kandidata tražiti uvid u izvornike prilikom održavanja intervjua.

 

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te:

a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona)

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Navedeni stavci: a) b) c) d) e) f) g) h) i) odnose se na odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima

iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave se podnose od u roku od 15 dana od dana objave Natječaja (od 30.12.2019. do 14.01.2020. godine)
Prijave na Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ” Ne otvaraj, natječaj za radno mjesto komunalnog djelatnika”, na adresu:
MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

Privola-montenes

                                                                                                                  MONETENS d.o.o.

                                                                                                            Direktorica Ivana Kmet, v.r.

Skip to content