NATJEČAJ za izbor i imenovanje RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA VIŠNJAN (M/Ž)

Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan – Visignano

Tel: 052/449 472; 091 449 0005

OIB: 32498325979

KLASA: 601-03/19-01/03

URBROJ: 2167/03-54-31-19-08

Višnjan-Visignano, 29.11. 2019.godine

Na temelju članka 37. Stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 2/2018), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

– životopis

– presliku diplome,

– presliku osobne iskaznice,

– potvrdu o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a),

– dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18. 12. 1997. godine,

– uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku, ne starije od dana objave natječaja,

-neobavezno: dokaze o poznavanju rada na računalu, preporuke i dokaze o dodatnim kompetencijama.

 

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18. 12. 1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (NN br. 133/97, 4/98)

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te:

a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona)

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Navedeni stavci: a) b) c) d) e) f) g) h) i) odnose se na odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima

iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Svi traženi dokumenti prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Višnjan Jože Šurana 2A, 52463 Višnjan, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Istre, na oglasnoj ploči Općine Višnjan, Dječjeg vrtića Višnjan te internetskim stranicama Općine Višnjan, s naznakom: ”Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj”.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                                                                                                                                                                                       Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                                                       Peter Poletti, v.r.

Skip to content