Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića (m/ž)

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan na temelju Odluke od 09. lipnja 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

– životopis

– presliku diplome,

– presliku osobne iskaznice,

– potvrdu o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a),

– dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18. 12. 1997. godine,

– uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku, ne starije od 45 dana od dana objave natječaja.

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18. 12. 1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (NN br. 133/97, 4/98)

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom listu “Glas Istre”, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Višnjan i Općine Višnjan te na oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom: ”Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj”.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.                                                                                                   

Predsjednik Upravnog vijeća

Peter Poletti, v.r.

Skip to content