NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA VIRA D.O.O.

Na temelju članka 14. Izjave o osnivanju društva VIRA d.o.o. – VIŠNJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA za izgradnju i upravljanje poslovnim zonama i privlačenje investicija od dana 29. svibnja 2017. godine, te Odluke Skupštine Društva o raspisivanju natječaja za imenovanje uprave-direktora/ice trgovačkog društva VIRA d.o.o., Skupština Društva raspisuje sljedeći

 NATJEČAJ

za imenovanje direktora/ice trgovačkog društva VIRA d.o.o., 1 izvršitelj/ica,

na razdoblje (mandat) od 4 godine, na nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno)

Kandidat/kinja za direktora/icu – član/icu Uprave, osim uvjeta propisanih Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22.) mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

1. državljanstvo Republike Hrvatske,

2. razina obrazovanja: SSS, VŠS, VSS,

3. znanje jednog stranog jezika,

4. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:

–        da kandidat/kinja nije kažnjen/a za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen/a, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili

–        da kandidat/kinja nije kažnjen/a za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz prethodne stavke,

–        da kandidatu/kinji nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana,

–        da kandidatu/kinji nije u drugoj državi zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme trajanja zabrane,

5. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje

potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga te nepostojanje nepravomoćne

presude,

6. poznavanje rada na računalu (MS office aplikacije, snalaženje u korištenju različitih

programa i aplikativnih rješenja, korištenje Interneta),

7. vozačka dozvola „B“ kategorije,

8. dvije godine radnog iskustva u struci.

 Osim navedenih  uvjeta  Skupština društva zadržava pravo prije samog izbora/imenovanja direktora/ice provjeriti kod Ministarstva pravosuđa i uprave, Odjela za kaznene evidencije da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju  te da nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za Natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail) kandidat/inja je dužan/na priložiti slijedeće dokaze:

 1. životopis na hrvatskom jeziku s detaljnim opisom dosadašnjeg rada (CV) u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz Natječaja,
 2. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice) ili elektronički zapis iz Knjige državljana,
 3. dokaz o znanju stranog jezika – presliku svjedodžbe, indeksa ili certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika,
  1. dokaz o odgovarajućoj razini obrazovanja u skladu s točkom 2. uvjeta ovog Natječaja,
  2. vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima,
  3. dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema),
  4. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave (Uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak pred općinskim i županijskim sudom za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti),
  5. dokaz i/ili izjava o poznavanju rada na računalu (MS office aplikacije, Internet, razumijevanje aplikativnih sučelja),
  6. presliku vozačke dozvole,

Kandidat/kinja koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnog propisa, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i o tome priložiti dokaz propisan posebnim zakonom. Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. 98/19., 84/21.) uz prijavu na Natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prednost se ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Direktora/direktoricu imenuje Skupština Društva na mandatno razdoblje od četiri (4) godine od dana imenovanja. Isprave i dokazi dostavljaju se u preslici, a prije izbora kandidat/kinja je obvezan/na dostaviti izvornike istih. Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovoriti će se probni rad u trajanju od 6 mjeseci s obvezom dostave Plana i programa rada u mandatnom razdoblju unutar prvih 45 dana od dana zaposlenja. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu (članak 53. Zakona o radu, „Narodne novine“ broj 93/14., 127/17., 98/19.). Ukoliko radnik ne dostavi Plana i programa rada unutar prvih 45 dana smatrati će se da nije udovoljio u probnom roku.

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom “NE OTVARAJ – Natječaj za direktora/icu trgovačkog društva VIRA d.o.o.“ na adresu: VIRA d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano, osobno ili preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijave sa svim traženim dokumentima je 9. rujna 2022. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja je pravodobna i koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom/kinjom prijavljenim/om na Natječaj.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08.) na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Sa kandidatima/kinjama koji zadovoljavaju uvjete Natječaja obavit će se razgovor i po potrebi provjera dodatnih znanja i vještina. Za kandidata/kinju koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni Natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom. O rezultatima Natječaja kandidati/kinje biti će pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave. Skupština Društva zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Opis poslova direktora/ice – član/ice Uprave:

Uprava društva sastoji se od jednog člana/ice uprave – direktora/ice društva.

Direktor/ica sprovodi poslovnu politiku društva.

Direktor/ica vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, čuvajući poslovnu tajnu društva.

Pri vođenju poslovanja društva direktor/ica, odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti:

– zastupa i predstavlja društvo te upravlja poslovima društva u skladu s osnivačkim aktima društva i važećim Zakonom o trgovačkim društvima,

– organizira, usmjerava i usklađuje rad društva,

– zaključuje ugovore i obavlja ostale pravne poslove,

– brine o zakonitosti rada u društvu i provođenju utvrđene politike osnivača društva,

– ostvaruje suradnju s tijelima jedinice lokalne samouprave, ustanovama i organizacijama te društvima sličnog djelokruga rada,

– na sjednicama Skupštine iznosi prijedloge akta važne za poslovanje društva i provođenje odluka,

– osigurava provođenje propisa i zakona u svom djelokrugu,

– brine o poboljšanju uvjeta rada u društvu,

– obavlja druge poslove koji su mu/joj povjereni od osnivača društva.

U Višnjanu-Visignano, 8. kolovoza 2022.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Angelo Mattich,v.r.

 

Skip to content