Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu td VIRA d.o.o.

Temeljem čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11), Odluke o poslovnom prostoru (SG Grada Poreča 12/2001), Odluke o visini zakupa poslovnog prostora u vlasništvu trgovačkog društva VIRA d.o.o. (posl.broj: 1/2014-SD) i čl. 21. Izjave o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, direktor društva dana 11. lipnja 2014. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U

VLASNIŠTVU TD VIRA d.o.o.

 

I.

Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu td VIRA d.o.o. prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, kako slijedi:

 

R.br. 1.
Mjesto Višnjan – Visignano
Adresa Rade Končara 1
k.č.br. / k.o. k.č.zgr. 960 K.O. Višnajn
Površina m² 41,49 m2
Djelatnost (NKD) 96.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Početna zakupnina 145,22 EUR u kunskoj protuvrijednosti utvrđeno na dan izdavanja računa

 

II.

Navedeni poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja u viđenom stanju, isključivo za obavljanje istaknute ili srodne djelatnosti.

Zabranjeno je davanje poslovnih prostora u podzakup, vršiti vanjske ili unutarnje zahvate i rekonstrukcije kao i prenamjene ili promjene djelatnosti, bez izričite suglasnosti zakupodavca.

 

Početna cijena zakupnine utvrđena je u iznosu bez PDV-a.

 

Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme od tri godine, uz mogućnost da zakupodavac i zakupnik, bez provođenja javnog natječaja  produže zakup u skladu sa stavkom 1. i 2. članka 6.a Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.

 

Razgledavanje (očevid) poslovnog prostora moguć je prema prethodnom dogovoru s direktorom td VIRA d.o.o.  na telefon 052 449-208.

 

Visina zakupnine obračunava se mjesečno, a plaćanje zakupnine se vrši u roku od 10 (deset) dana od datuma zaduženja navedenog na ispostavljenom računu, za svaki tekući mjesec. Za svaku  zakašnjelu uplatu obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

 

Troškove tekućeg održavanja zakupljenog poslovnog prostora snosi zakupnik. Ulaganja zakupnika u poslovni prostor vrše se isključivo uz prethodni, obrazloženi, pisani zahtjev zakupnika, a u  skladu s izdanim odobrenjem zakupodavca.

 

Zakupninom nisu obuhvaćeni troškovi komunalne naknade, odvoza smeća, plaćanja električne energije, vode i slično, već te troškove zasebno plaća zakupnik.

 

Svako odobreno ulaganje Zakupnika u preuređenje poslovnog prostora koje ima karakter investicije, za vrijeme trajanja zakupa, uređuje se zasebnim ugovorom između Zakupodavca i Zakupnika. Ovlašteno tijelo Zakupodavca može odobriti da se ulaganje Zakupnika uračunava  kao unaprijed plaćena zakupnina po završetku radova na preuređenju, sukladno vrijednosti izvršenih radova i ugovorenoj zakupnini.

III.

Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana isticanja natječaja na oglasnoj ploči Općine Višnjan, putem pošte u zatvorenoj omotnici uz naznaku “ne otvaraj – natječaj za zakup poslovnog prostora“, na adresu VIRA d.o.o., Trg slobode 1, 52 463 Višnjan.

 

Podnesena ponuda mora zadovoljiti sve uvjete iz natječaja, inače ne može biti utvrđena kao valjana u postupku natječaja za zakup poslovnog prostora.

 

Pisana ponuda obvezno sadrži:

  1. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta,
  2. oznaku poslovnog prostora za koji se ponuditelj natječe i djelatnost koju će obavljati,
  3. ponuđenu natječajnu zakupninu najmanje u visini  mjesečne zakupnine,
  4. izvornik ili preslik registracije pravne osobe u Republici Hrvatskoj,
  5. dokaz o uplaćenoj jamčevini
  6. izjava ponuditelja da će prilikom sklapanja ugovora dostaviti zadužnicu na iznos godišnje zakupnine kao sredstvo osiguranja plaćanja

 

IV.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi direktor društva na prijedlog Povjerenstva.

Zakašnjele i nepotpune ponude Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje već će odmah u zapisniku utvrditi njihovu nevaljanost i  predložiti direktoru donošenje odluke o njihovom odbacivanju.

Pristigle ponude Povjerenstvo razmatra i utvrđuje da li ispunjavaju uvjete natječaja, te usporedbom ponuđenih visina zakupnine u zapisniku utvrđuje koje ponude smatra najpovoljnijim.

Prispjele pisane ponude otvoriti će se u roku od 10 radnih dana od zaključenja natječaja.

V.

Jamčevina se utvrđuje u iznosu početne mjesečne zakupnine za određeni poslovni prostor.

Jamčevina se uplaćuje na transakcijski račun td VIRA d.o.o. 2380006-1110015005, otvoren kod IKB Umag d.d.,  uz naznaku „Jamčevina za zakup poslovnog prostora“.

Jamčevinu najpovoljnijeg ponuditelja Zakupodavac zadržava do kraja zakupnog odnosa kao jamstvo za osiguranje pokrića eventualnih troškova u poslovnom prostoru ili osiguranje naplate posljednjih zakupnina.

Jamčevinu Zakupodavac vraća Zakupniku po isteku ugovora i izvršenoj urednoj primopredaji, a Zakupnik nema pravo na zateznu kamatu na uplaćenu jamčevinu.

VI.

Ponuditeljima čije su ponude utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 8 dana od dana donošenja odluke direktora o prihvatu ponude i sklapanju ugovora.

Ponuditeljima koji odustanu od ponude prije donošenja navedene Odluke, uplaćena jamčevina vratiti će se u roku od 8 dana od dana dostave ili zaprimanja izjave o odustanku od ponude.

Na natječaju ne može učestvovati ponuditelj koji je zakupnik poslovnog prostora Općine Višnjan i/li pravnih osoba u vlasništvu Općine Višnjan, a koji ne ispunjava obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjava.

 

VII.

Zakupniku će se predati u posjed poslovni prostor na dan sklapanja ugovora o zakupu, o čemu će se sastaviti zapisnik.

Elementi ugovora određeni su Zakonom i Odlukom o zakupu poslovnog prostora.

Troškovi potrošnje električne energije, vode, telefona, odvoza smeća i dr. nisu uračunati u zakupninu.

VIII.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora potvrdit će se kod javnog bilježnika na teret zakupnika, tako da isti predstavlja ovršnu ispravu radi ostvarenja neposredne prisilne naplate buduće eventualne tražbine od strane zakupodavca.

Prilikom sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora Zakupnik je dužan dostaviti kao sredstvo osiguranja plaćanja zakupnine zadužnicu na iznos godišnje zakupnine.

Ugovor o zakupu prestaje na način propisan Zakonom, te u slučaju da ne izvršava obveze koje se odnose na tekuće, investicijsko održavanje i investicijska ulaganja poslovnog prostora u zakupu i u slučaju prodaje nekretnine u kojoj se nalazi poslovni prostor.

IX.

Rok za dostavu ponuda je 19. lipnja 2014. godine.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

X.

O ishodu natječaja svi ponuditelji će se obavijestiti u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

Direktor društva zadržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja i poništiti natječaj u odnosu na sve ili pojedine poslovne prostore, bez obveze da natjecateljima obrazlaže razlog poništenja natječaja ili ne odabira najpovoljnijeg ponuditelja, kao i pravo da poništi odluku o prihvatu najpovoljnije ponude prije sklapanja ugovora.

 

 

 

 

 

Direktor

Karolina Štifanić

 

Skip to content