NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Na temelju čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan, objavljuje

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP

POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

 

I

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora za pružanje ugostiteljske djelatnosti koji se nalaze na:

 

 1. č.br. zgr.326, k.o. Višnjan, Istarska 5, u naravi kafe bar nekadašnji „Suport“, u prizemlju koji se sastoji od lokala, spremišta, sanitarija i natkrivene terase, površine 87,44 m2 a sve sukladno skici izmjera. Poslovni prostor nije u funkciji, ali je djelomično opremljen te se može djelatnost pokrenuti u vrlo kratkom roku.
 • Početna cijena mjesečne zakupnine: 332,27 eura mjesečno
 • Jamčevina u iznosu od 5 zakupnina što iznosi 1.661,35 eura
 • Početna otkupna cijena inventara: 2.600,00 eura

Zakupnik je dužan dovesti poslovni prostor u stanje potrebno za obavljanje djelatnosti

ulaganjem vlastitih sredstava u uređenje poslovnog prostora najkasnije u roku 90 dana od     dana potpisa ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Zakupnik je u obvezi otkupiti inventar u poslovnom prostoru.

 1. č.br. zgr.278/1, k.o. Višnjan, Trg slobode 4, nalazi se do prometnice, sastoji se od podruma, prizemlja, sanitarija natkrivene terase i spremišta u haustorskom prolazu, u naravi „Almeno caffe“, površine 173,78 m2 a sve sukladno skici izmjera. Poslovni prostor je u funkciji i može se započeti s obavljanjem djelatnosti odmah.
 • Početna cijena mjesečne zakupnine: 660,36 eura
 • Jamčevina u iznosu od 3 zakupnine što iznosi 1.981,08 eura
 • Početna otkupna cijena inventara: 23.170,13 eura i ne sadrži PDV

Zakupnik je u obvezi otkupiti inventar u poslovnom prostoru.

 II

Rokovi plaćanja inventara i opreme u poslovnim prostorima:

 1. Za poslovni prostor Istarska 5, „Suport“ inventar se plaća prilikom potpisa Ugovora o zakupu.

Ako zakupnik ne započne obavljati djelatnost u roku 90 dana od potpisa Ugovora o zakupu, Ugovor se raskida,  jamčevina se ne vraća, a iznos plaćenog inventara se vraća bez kamata.

Otkupna cijena inventara se ne uvećava za stopu PDV-a.

 1. Način plaćanja inventara i opreme u poslovnom prostoru „Almeno caffe“:
 • obrok 30% prije potpisa ugovora
 • obrok 40% u roku 6 mjeseci od potpisa
 • obrok 30% u roku 9 mjeseci od potpisa

Za osiguranje plaćanja inventara i opreme zakupoprimac će pri potpisu Ugovora predati zadužnicu s osobnim jamstvom.

Inventar i oprema koja se nalazi u poslovnom prostoru Trg slobode 4, „Almeno caffe“ zakupnik će platiti vlasniku VIRA d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan-Visignano na osnovi ispostavljenog računa, a što će se regulirati zasebnim ugovorom.

Ponuđena otkupna  cijena za inventar uvećati će se za stopu PDV-a kojeg će zakupnik moći priznati kao pretporez.

 1. Plaćena jamčevina ostaje kao garancija zakupodavcu za naplatu zakupnine. Radi osiguranja naplate zakupnine, zakupoprimac predaje zakupodavcu zadužnicu s osobnim jamstvom prilikom potpisa ugovora.

Prva zakupnina dospijeva zakupoprimcu na naplatu 30 dana od početka obavljanja djelatnosti    u poslovnom prostoru

III

Poslovni prostori iz točke I ovog natječaja daju se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina.

Djelatnost u poslovnom prostoru mora se obavljati kroz cijelu kalendarsku godinu, osim u uvjetima pod kojima je korištenje poslovnog prostora djelomično onemogućeno u trajanju od najviše trideset dana, bez krivnje zakupnika, te u slučajevima adaptacije poslovnog prostora za vrijeme trajanja zakupa, uz predočenje dokaza u pisanom obliku i uz prethodno odobrenje zakupodavca.

Nakon sklopljenih ugovora o zakupu, raspisati će se natječaj za korištenje ljetne terase.

IV

Poslovni prostor daje se u zakup u stanju u kojem je viđen.

Zakupodavac ne preuzima nikakve obveze ili odgovornosti za skrivene nedostatke poslovnog prostora.

Prije podnošenja ponude natjecatelji su u obvezi pregledati poslovni prostor, inventar i opremu uz prethodnu najavu zakupodavcu.

Prije podnošenja ponude natjecatelji su u obvezi provjeriti kod nadležnih državnih tijela je li određena namjena pravno i tehnički moguća u određenom poslovnom prostoru.

Ulaganja zakupnika u poslovni prostor vrše se isključivo sukladno pisanoj suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan uz dostavljen i odobren troškovnik.

Potreban akt odobrenja nadležnog upravnog tijela, odnosno drugi akt propisan zakonom za obavljanje poslovne djelatnosti, ishoduje zakupoprimac.

Ukoliko zakupniku nadležne stručne službe, sukladno važećim propisima, uvjetuju izvođenje radova na preuređenju prostora (ali ne i radova koji se odnose na opremu i sredstva) neophodnih za obavljanje ugovorom utvrđene djelatnosti, a koji nisu utvrđeni natječajem, isti će mu biti priznati uz prethodnu pisanu suglasnost zakupodavca.

Zakupnik je dužan urediti pročelje zgrade sukladno Uvjetima oblikovanja građevine utvrđenih od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan, odnosno sukladno Posebnim uvjetima oblikovanja pročelja izdanim od Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela uz odobrenje zakupodavca.

Pod preuređenjem poslovnog prostora podrazumijevaju se radovi na uređenju pročelja zgrade u dijelu poslovnog prostora (obnova dotrajale žbuke, dotrajalih elemenata pročelja, zamjena dotrajale stolarije i bravarije), a sve sukladno Uvjetima oblikovanja građevine, odnosno Posebnim uvjetima oblikovanja, vodoinstalaterski radovi, elektroinstalaterski radovi, zidarski radovi i izgradnja, odnosno popravak sanitarnog čvora.

Zakupodavac ima pravo nadzirati izvođenje radova putem ovlaštene osobe i prisustvovati primopredaji radova, a zakupnik izvesti radove putem izabranog izvođača, sve sukladno troškovniku i drugoj dokumentaciji.

Zakupnik je dužan radove na preuređenju završiti u roku određenom u izdanoj suglasnosti te ukoliko zakupnik u navedenom roku ne privede prostor namjeni, zakupodavac će mu otkazati ugovor o zakupu.

U navedeni rok ne računa se vrijeme ishodovanja odobrenja radova za preuređenje od strane zakupodavca.

Po završetku izvedenih radova, od strane nadležnog upravnog odjela, sačiniti će se zapisnik o izvedenim radovima u kojem će se konstatirati da su radovi stvarno i izvedeni u ugovorenom opsegu, uz obvezu dostave izvornih računa i dokaza o plaćanju istih, građevinske knjigu s dokaznicom mjera i atesta ugrađenih materijala i ispravnosti instalacija, ukoliko se izvršila rekonstrukcija istih.

Zakupodavac će mjesečno priznati do 30% troškova iznosa mjesečne najamnine za izvršeno ulaganje u preuređenje poslovnog prostora.

Zakupnik nema pravo na povrat uloženih, a neamortiziranih sredstava, u slučaju da zakupnik otkaže ugovor o zakupu poslovnog prostora prije isteka roka te se potpisom ugovora o zakupu poslovnog prostora zakupnik odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ili poslovodstva bez naloga (bez obzira je li za takve radove imao suglasnost nadležnog tijela Općine Višnjan).

Zakupnik  poslovnog prostora otkupljuje ugostiteljsku opremu i inventar koji se nalazi u prostoru zakupa danom plaćanja istog.

Oprema i inventar se otkupljuju po sistemu viđeno, kupljeno.

Zakupodavac ne preuzima nikakve obveze za skrivene nedostatke istog.

Reklame, isključivo naziva lokala i tende mogu se postaviti isključivo uz suglasnost zakupodavca kao i odabir boje pročelja.

Nije dopušteno na pročelju ili vratima i prozorima poslovnog prostora postavljati reklame sadržaja bilo koje vrste, oblika i namjene osim oznake/logotipa zakupnika.

V

Sukladno odredbi članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.), pravo prednosti na zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora iz točke I ovog natječaja za obrtničku i samostalnu profesionalnu djelatnost, ako sudjeluju u javnom natječaju i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude prema slijedećem redoslijedu:

 1. članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 2. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata,
 3. dragovoljci iz Domovinskog rata,
 4. ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
 5. braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo ili koje su korisnice poticaja Ministarstva,
 6. djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili
 7. osobe iz točaka a) do d) i f) članka 132. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koje su korisnici mirovine.

Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju uvjeta iz članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne može se dati u podzakup.

Pravo prednosti ne može se ostvariti za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.

VI

Natječaj će se provesti pismenim nadmetanjem ponuditelja.

Pisane ponude za natječaj predaju se Povjerenstvu za provedbu natječaja na mjestu i u vrijeme određeno ovim natječajem.

Pisana ponuda na natječaj obvezno sadrži:

 • ime i prezime, adresu prebivališta ili boravišta, OIB (ako je ponuditelj fizička osoba – građanin),
 • naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta (ako je ponuditelj fizička osoba – obrtnik),
 • tvrtku/naziv, adresu sjedišta, OIB i MB pravne osobe, ime i prezime te OIB osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe (ako je ponuditelj pravna osoba),
 • oznaku i redni broj poslovnog prostora koji se licitira te djelatnost koja će se u istom obavljati,
 • broj računa ponuditelja s nazivom banke kod koje je isti otvoren radi povrata uplaćene jamčevine,

Uz prijavu se prilaže:

 1. Ponuda za zakup poslovnih prostora Općine Višnjan – Obrazac 1
 2. Preslik važeće osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička osoba (građanin ili obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, ako je ponuditelj pravna osoba, a ukoliko ponudu u ime ponuditelja daje opunomoćenik, i punomoć za zastupanje.
 3. Izvornik ili ovjereni preslik obrtnice (ili izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 15 dana od dana raspisivanja javnog natječaja), iz koje mora biti vidljivo da je obrtnik registriran za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira, ako je ponuditelj fizička osoba – obrtnik.
 4. Izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja nadležnog Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 15 dana do dana raspisivanja javnog natječaja, i iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira, te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe, ako je ponuditelj pravna osoba.
 5. Dokaz o uplaćenoj jamčevini za poslovni prostor – uplata jamčevine mora biti izvršena na način da je uplata evidentirana na računu Općine Višnjan te se uz ponudu prilaže potvrda o uplati jamčevine.
 6. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti za zakup poslovnog prostora po članku 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužne su uz prijavu dostaviti i dokaz na temelju kojeg se može utvrditi postojanje prava prednosti za dobivanje u zakup poslovnog prostora, ukoliko takvo pravo žele ostvariti.
 1. Potvrdu da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj (Porezna uprava), a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.

Provjeru postoji li dugovanje prema Općini Višnjan biti će izvršeno od strane Povjerenstva za provedbu natječaja u financijskim evidencijama Općine.

 1. Vlastoručno potpisana i ovjerena izjava ponuditelja (fizičke i pravne osobe):
 • Izjava o prihvaćanju uvjeta javnog natječaja za zakup poslovnog prostora – Obrazac 2
 • Izjava o pregledu poslovnog prostora, opreme i inventara– Obrazac 3

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi prilikom zaključenja ugovora o zakupu dostaviti zadužnicu s osobnim jamstvom, a sve u svrhu osiguranja plaćanja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne dostavi zadužnicu s osobnim jamstvom, smatrat će se da je ponuditelj odustao od zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora te mu se uplaćena jamčevina neće vratiti.

Smatrat će se da zakupnik uredno podmiruje zakupninu ukoliko dospjelu zakupninu podmiri najkasnije do 10. u mjesecu, a za kojeg postoji zaduženje.

Dokazi uz prijavu prilažu se u izvorniku ili presliku.

Podnošenjem valjane i potpune prijave smatrat će se da ponuditelj prihvaća uvjete natječaja te da je upoznat sa stanjem poslovnog prostora koji se daje u zakup, što će potvrditi svojim pisanim izjavama koje čine sastavni dio natječaja.

Prijava koja ne sadrži sve potrebne priloge te ako postoji dug prema Republici Hrvatskoj i Općini Višnjan neće se uzeti u razmatranje i odrediti će se kao neodgovarajuća propozicijama natječaja.

       VII

            Rok podnošenja prijava na natječaj je zaključno s 31.05.2023. (srijeda) do 14 sati.

Sve ponude bez obzira na način dostave moraju prispjeti do navedenog roka. Sve ponude koje prispiju nakon roka neće se uzeti u razmatranje.

Ponude moraju biti zatvorene u kuverti s naznakom pošiljatelja i primatelja te napisanim tekstom „NE OTVARAJ, PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA“ .

VIII

Povjerenstvo zaprima prijave, utvrđuje koji ponuditelj ispunjava uvjete natječaja te u tom smislu donosi odgovarajuću odluku.

O tijeku sjednice Povjerenstva vodi se zapisnik kojeg po okončanju sjednice potpisuju članovi Povjerenstva.

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviši iznos ponuđene zakupnine.

Nakon utvrđivanja najpovoljnije ponude Povjerenstvo će utvrditi one ponuditelja/e koji  žele ostvariti svoje prvenstveno pravo uz prihvat najviše postignute zakupnine te će se pisanim putem pozvati na očitovanje.

Ako ponuditelj koji dokaže da ostvaruje prvenstveno pravo, iskaže da to pravo želi ostvariti, njegova izjava unosi se u zapisnik.

IX

Po okončanju postupka natječaja, zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom ponude za koju smatra da je potrebno prihvatiti, Povjerenstvo dostavlja općinskom načelniku.

Odluku o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora donosi Općinski načelnik.

X

Jamčevina naznačena uz poslovni prostor u točki I ovog natječaja, uplaćuje se za svaki pojedini poslovni prostor zasebno, što se naznačuje pod svrha uplate (jamčevina, adresa i redni broj iz natječaja).

Jamčevina se uplaćuje na IBAN Općine Višnjan, HR2423800061849700007, model HR68, poziv na broj 7722-OIB.

Uplata jamčevine mora biti izvršena na način da je uplata evidentirana na računu Općine Višnjan najkasnije prije zatvaranja nadmetanja.

U obzir se neće uzeti ponuda   ponuditelj za kojeg Povjerenstvo utvrdi da za poslovni prostor za koji je podnio prijavu nije uplatio utvrđeni iznos jamčevine.

  XI

Ponuditeljima kojima su položili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se jamčevina u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke Općinskog načelnika o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

Ako ponuditelj čiju je ponudu Povjerenstvo zapisnički utvrdila kao najpovoljniju, odustane od svoje ponude, prije donošenja Odluke o prihvaćanju ponude i zaključivanju ugovora o zakupu, te nakon donošenja iste, odnosno nakon zaključivanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, gube pravo na povrat uplaćene jamčevine, a poslovni prostor će se ponovno izložiti javnom natječaju.

Ponuditelji koji nakon donošenja Odluke Općinskog načelnika o prihvaćanju najpovoljnije ponude o zakupu poslovnog prostora odustanu od zaključivanju ugovora ili ne pristupe u roku određenom za zaključivanje ugovora gube pravo na povrat uplaćene jamčevine, a poslovni prostor će se ponovno izložiti javnom natječaju.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi potpisati ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od 8 dana od dana primitka pisanog ili usmenog poziva za potpisivanje istog, pisani poziv se upućuje na e-adresu navedenu u ponudi ili kontakt telefona.

XII

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15), Općina Višnjan, kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu.

U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Općina Višnjan objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Općine Višnjan.

Slijedom navedenog, smatrat će se da je ponuditelj, podnošenjem prijave koja sadrži njegove osobne podatke na ovaj natječaj, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Općine Višnjan.

XIII

Zakupniku će se poslovni prostor predati u posjed najkasnije u roku od 8 dana od dana zaključivanju ugovora o zakupu.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu, a u slučaju zakašnjenja zakupodavac ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

Zakupnik poslovnog prostora koji je priveden namjeni u obvezi je započeti s plaćanjem ugovorene zakupnine danom potpisa ugovora.

Zakupnik poslovnog prostora koji nije priveden namjeni u obvezi je započeti s plaćanjem ugovorene zakupnine istekom roka za početak obavljanja djelatnosti, odnosno ranije, ukoliko zakupnik započne s obavljanjem djelatnosti prije predviđenog roka.

Zakupnik je dužan, osim zakupnine, plaćati naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor, komunalnu naknadu i druge naknade koje se plaćaju uz zakupninu, te snositi režijske troškove, i to po njihovu dospijeću.

Naknada za navedene troškove nije uračunata u zakupninu.

Zakupnik je dužan snositi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

XIV

Ugovor o zakupu zaključit će se kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine br. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. i  57/22).

Troškove zaključivanja ugovora o zakupu poslovnog prostora snosi zakupnik.

XV

Ugovor o zakupu prestaje na način propisan Ugovorom o zakupu i u slučaju da zakupnik ne izvršava obveze koje se odnose na korištenje zajedničkih uređaja i obavljanja usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor.

Podzakup poslovnog prostora nije nije dozvoljen kao ni ortaštvo što predstavlja razlog za raskid Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Ugovor o zakupu otkazuje se pisanim otkazom zakupodavca ili zakupoprimca.

Dostava pisanog otkaza ugovorne strane smatrat će izvršenom s danom kojim je predan odgovarajući pisani otkaz zakupniku, odnosno s danom kojim je predan odgovarajući pisani otkaz na poštu preporučeno, i to bez obzira je li pošta bila u mogućnosti uručiti zakupniku taj otkaz ili ne (zbog promjene adrese, odbijanja preuzimanja pismena ili drugih načina izbjegavanja primanja pisanog otkaza). Pisani otkaz ugovora može se dostaviti i na e-adresu navedenu u ponudi.

Otkazni rok je 1 (jedan) mjesec, nakon čega je zakupnik u obvezi poslovni prostor zapisnički predati zakupodavcu, slobodan od osoba i stvari.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sadržavat će odredbu na temelju koje će zakupodavac biti ovlašten ući u posjed predmetnog poslovnog prostora istekom otkaznog roka, odnosno u slučaju da zakupnik mirnim putem ne preda poslovni prostor u posjed zakupodavcu, kao i u slučaju nemogućnosti uručenja pismenog otkaza ugovora o zakupu poslovnog prostora, te se takvo ponašanje zakupodavca neće se smatrati smetanjem posjeda, a potpisom Ugovora o zakupu poslovnog prostora zakupnik potvrđuje da u takvom slučaju neće tražiti zaštitu posjeda, kao i odredbu sukladno kojoj će zakupodavac biti ovlašten, ukoliko bi zakupnik imao dug po osnovi korištenja poslovnog prostora,  zadržati robu, namještaj ili drugu pokretnu imovinu zakupnika, koja se nalazi u poslovnom prostoru, sve dok mu ne bude plaćen dužan iznos na temelju ugovora o zakupu.

Zakupnik je dužan  na kraju trajanja zakupa poslovni prostor predati zakupodavcu u stanju u kojem ga je primio, odnosno s promjenama do kojih je došlo redovitom upotrebom, i preinakama koje je učinio isključivo uz suglasnost zakupodavca, ukloniti sve pokretne predmete namještaja, kao i ugradnje koje je sam ugradio, reklame s pročelja zgrade, te otkloniti prouzročena oštećenja.

 

U Višnjanu-Visignano, 18.05.2023.

KLASA: 372-01/23-01/01

URBROJ:2163-38-3-23-1

                                                                                           PROČELNICA PO OVLAŠTENJU

                                                                                              Silvana Tome,mag.admin.publi.

 

Ponuda za zakup poslovnih prostora Općine Višnjan

Izjava o pregledu prostora opreme i inventara

Izjava-o-prihvaćanju-uvjeta-iz-natječaja-obrazac

Prizemlje-Almeno

Podrum-Almeno

Emar- Površine

ZAINTERESIRANI PONUDITELJI ZA PREGLED PROSTORA KOJI SE DAJE U NAJAM, OPREME I INVENTARA MOGU TO UČINITI UZ PRETHODNU NAJAVU NA EMAIL

opcina-visnjan@visnjan.hr

Skip to content