NATJEČAJ – STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG/PEDAGOG

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13. članka 26. i Statuta dječjeg vrtića Višnjan-Visignano članak 35., Upravno vijeće dječjeg vrtića Višnjan-Visignano donosi Odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A

Za popunu radnog mjesta:

Stručnog suradnika – psihologa / pedagoga – 1 izvršitelj/icananeodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

Uvjeti:

– Prema čl.24.i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07 I 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijava na natječaj mora biti potpisana. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

-dokaz o stručnoj spremi

-presliku domovnice

-presliku osobne iskaznice

-elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-živototpis

-uvjerenje (ne starije od mjesec dana) da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom kandidati moraju poslati preporučeno s povratnicom u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za natječaj” na adresu: Dječji vrtić Višnjan-Visignano, Jože Šurana 2A, 52463 Višnjan-Visignano. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i na web stranici Općine Višnjan i traje 8 dana od dana objave u službenim glasilima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 601-03/15-01/01

UR.BROJ:2167/03-54-31-08

Visnjan-Visignano, 9.studeni 2015.                                                                           

                                                                                                                                           Predsjednik Upravnog vijeća

Predrag Brkić, prof.

Skip to content