Natječaj- stručni suradnik -pedagog- Dječji vrtić Višnjan

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13),  članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan- pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2017), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan dana 02. listopada 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

 

za popunu radnog mjesta stručnog suradnika – pedagoga u Dječjem vrtiću Višnjan:

 

– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno) do 31. kolovoza 2018. godine

 

UVJETI:

– profesor pedagogije ili diplomirani pedagog, odnosno magistar/a pedagogije završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij pedagogije

– položen stručni ispit

– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova

– da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis,

– domovnicu,

– dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu),

– dokaz o položenom stručnom ispitu,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),

– vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13),

– elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

 

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova suradnika – pedagoga i sanitarnu iskaznicu.

 

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine”, broj 82/08).

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan s naznakom: “Natječaj za pedagoga“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana izbora.

 

 

KLASA:601-03/17-01/05

URBROJ:2167/03-54-31-17-03

Višnjan – Visignano, 2. listopada 2017. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

            Peter Poletti, v.r.

Skip to content