NATJEČAJ

Temeljem odredbi Zakona o radu („Narodne Novine“ broj: 93/14., 127/17., 98/19. i  151/22.) i direktor trgovačkog društva VIRA d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, OIB: 71086803907, Rodoljub Kosić,dipl.ing.el. raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 1. KONOBAR M/Ž – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 60 dana
 2. KUHAR M/Ž – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 60 dana

Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

OPĆI UVJETI:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI:

 • srednja stručna sprema
 • najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba),
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje dvije godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u Elektroničkom zapisu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca)

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidat prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposleni.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dostupne putem sljedeće poveznice:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa: :

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati pripadnici nacionalnih manjina se mogu pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke, i priloge navedene u oglasu.Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnost bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za popunu radnih mjesta“ na adresu: VIRA d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na mrežnim stanicama Općine Višnjan www.visnjan.hr., a najkasnije do 22. veljače 2023., do 12;00 sati bez obzira na način dostave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, a u slučaju poništenja natječaja, odluka o poništenju će biti objavljena na www.visnjan.hr.  Natječaj je moguće poništiti bez obrazlaganja razloga poništenja sve do donošenja odluke o odabiru kandidata.

Opis poslova za konobara

Radnik će obavljati poslove konobara koji se sastoje od:

 • pripreme stolnog rublja i stolnog inventara,
 • pripreme u prostorima namijenjenim posluživanju gostiju gdje se odvija raspoređivanje stolova i stolaca, njihovo prekrivanje, uređivanje stolova za posluživanje,
 • svih onih poslova koji se odnose na pitanja kućnoga reda (briga za stolnu dekoraciju, jelovnike cjenike, briga o čistoći objekta i terase itd.),
 • dočeka gostiju (pozdravljanje, određivanje prikladnoga stola, pomoć pri odlaganju garderobe),
 • donošenja cjenika, vinske karte ili upućivanje u dnevnu ponudu, odnosno preporuka o specijalitetima kuće,
 • uzimanja narudžbe od gostiju, evidentiranja narudžbi, posluživana hrane, posluživanja pića, pospremanja stola, pripreme računa i zahvale na posjetu,

postupanja prema zakonu i internim aktima kojima se regulira rad s gotovim novcem,

 • drugih povezanih poslova,
 • samostalnost u radu.

Opis poslova za kuhara

Radnik će obavljati poslove kuhara koji se sastoje od:

 • naručivanja i preuzimanja živežnih namirnica, čišćenja, adekvatnog skladištenja i čuvanja od kvarenja, pripremanje namirnica i njihove toplinske obrade, podjele hrane na pojedinačne obroke te garniranje i dekoriranje,
 • pripreme ili spravljanje hladnih i toplih jela te slastica, prema dnevnim menijima ili jelovniku,
 • pridržavanja recepata i količinskih normativa za upotrebu pojedinih namirnica u obrocima,
 • poštivanja visokih higijenskih standarda, vođenja računa o higijeni i čistoći prostora i sredstava s kojima radi, te vođenja brige o skladištenju nepotrošenih namirnica,
 • brige o održavanjem strojeva i uređaja u kuhinji, kako bi oni bili ispravni i tehnički postojani,
 • drugih povezanih poslova,
 • samostalnost u radu.

 DIREKTOR

Rodoljub Kosić, dipl.ing.el.

 

 

 

 

Skip to content