NATJEČAJ

Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan – Visignano

e-mail: djecji.vrtic@visnjan.hr

Tel: 052 556 521

Mob: 091 449 0005

OIB: 32498325979

KLASA: 112-01/22-02/04

URBROJ:  2163-38-5-2-01

Višnjan- Visignano, 07.10.2022.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),  članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 02/2018), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za prijem radnika na radno mjesto:

a) odgojitelj (m/ž)

– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice na rad

Pristupnici/ice na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

  1. Kratki životopis
  2. Presliku dokaza o državljanstvu
  3. Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  4. Presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (ukoliko je kandidat/kinja položio/la stručni ispit)
  5. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od dana objave natječaja, da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl. 25., st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  6. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od dana objave natječaja, da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl. 25., st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  7. Uvjerenje nadležnog Centra za socijalnu skrb, ne starije od dana objave natječaja,  sukladno članku 25. stavku 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  8. Izjava kandidata/kinje o nepostojanju drugih zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, vlastoručno potpisana
  9. Dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  10. Vlastoručno ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rada i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17,98/19, 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Pozivaju se osobe iz članka 48. stavak 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije i dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13,152/14, 39/19, 32/20), dužne su za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze propisane u članku 9. navedenog zakona.

Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan s naznakom: “Natječaj za radno mjesto – ne otvaraj“.

Urednom prijavom smatrat će se pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja te prijave koje sadržavaju sve tražene podatke i priloge. Osobe koje se prijave na natječaj, a prijava nije uredna, pravodobna ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati prijavljenim kandidatom te na istu ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka.

Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova, te izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana izbora. Natječajna dokumentacija se neće vraćati.

Sve pristigle prijave bit će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (NN 55/16) i odluka voditelja obrade.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Općine Višnjan i Dječjeg vrtića Višnjan dana 10. listopada 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Peter Poletti

Skip to content