MONTENES D.O.O.- NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KOMUNALNI DJELATNIK

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14. i 127/17) i Odluke direktorice trgovačkog društva MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, OIB: 89770126904, raspisuje se dana 1.lipnja 2018. godine

 

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta

KOMUNALNI DJELATNIK- 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 10. lipnja

2018. godine do 30. rujna 2018. godine, uz probni rad od 15 dana

 

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta

– obavlja sve vrste fizičkih poslova iz područja komunalnog gospodarstva, kao i drugi  poslovi  na području Općine Višnjan po nalogu direktorice.

 

UVJETI za radno mjesto:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– završena osnovna škola NSS
– položen vozački ispit B kategorije

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Prednost prilikom zapošljavanja će imati kandidati s radno iskustvom na istim ili sličnim poslovima.

 

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

• životopis
• presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju

• uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci )

• dokaz o položenom vozačkom ispitu (preslika vozačke dozvole)
• dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

 

Dokumenti se prilazu u običnoj preslici te će se od kandidata tražiti uvid u izvornike prilikom održavanja intervjua.

 

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave se podnose od u roku od 8 dana od dana objave Natječaja (od 1. lipnja 2018. godine)
Prijave na Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ” Ne otvaraj, natječaj za radno mjesto komunalnog djelatnika”, na adresu:
MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                                   MONETENS d.o.o.

                                                                                                                      Direktorica Ivana Kmet , v.r.

Skip to content