JAVNI POZIV

Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan – Visignano

e-mail: djecji.vrtic@visnjan.hr

Tel: 052 556 521

Mob: 091 449 0005

OIB: 32498325979

KLASA: UP/I: 034-04/22-01/06

URBROJ: 2163-38-5-2-01

Višnjan- Visignano, 07.10.2022.

Na temelju članka 23a stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) te Odluke o objavi javnog poziva za uključivanje djece u obvezni Program predškole u Dječjem vrtiću Višnjan u pedagoškoj godini  2022./2023. (KLASA: 601-03/22-03/04, URBROJ: 2163-38-5-2-05 od 30.09.2022.), Dječji vrtić Višnjan objavljuje

 

JAVNI POZIV

za uključivanje djece u obvezni Program predškole u Dječjem vrtiću Višnjan

u pedagoškoj godini  2022./2023.

(djeca koja nisu polaznici Dječjeg vrtića Višnjan rođena od 01.04.2016. do 31.03.2017.)

 

Prijave i upisi u Program predškole održavat će se od 10. do 21. listopada 2022. godine u Dječjem vrtiću Višnjan od 9 do 15 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 091/4490005, ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte v.mladinov@visnjan.hr

Za upis djeteta u Program predškole potrebno je priložiti:

  • Zahtjev za upis u obvezni Program predškole
  • izvadak iz matice rođenih ili rodni list s OIB-om djeteta (preslika)
  • liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u dječji vrtić od ovlaštenog liječnika
  • dokaz o prebivalištu djeteta i roditelja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva
  • zdravstvena i/ili druga dokumentacija za djecu s teškoćama u razvoju (preslika) ili osobne iskaznice (oba) roditelja/skrbnika (preslika)
  • Iskaznicu imunizacije djeteta (preslika i izvornik na uvid)

 Povjerenstvo za upis djece razmotrit će pristigle zahtjeve  i objaviti listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić Višnjan do 24. listopada 2022. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i Općine Višnjan te na službenim mrežnim stranicama Općine Višnjan. Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Višnjan.

Roditelji/skrbnici čiji su zahtjevi za upis djece u vrtić odbijeni, a koji smatraju da su u postupku upisa povrijeđena njihova prava, mogu podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa na oglasnim pločama vrtića Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Višnjan.

 

                                                                                                     Ravnateljica:

                                                                                                     Valentina Mladinov, prof.

Skip to content