JAVNI POZIV za prijam polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju odredbi čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Višnjan za 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2015.), općinski načelnik Općine Višnjan objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za radno mjesto:

1. Referent za administrativne poslove– srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke

 

Uvjeti :
– srednja stručna sprema upravne ili ekonomske
struke
– poznavanje rada na računalu
Uvjete za prijavu na ovaj poziv ostvaruje nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.


Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju tražene uvjete dužni/e su uz prijavu dostaviti:
– životopis,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku diplome
– potvrdu od HZMO- o dužini radnog staža,
– potvrdu HZZ-a o evidenciji,
– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/osuđena za kaznena dijela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) – ne starije od 6 mjeseci.

 

Opis poslova:

-obavlja administrativne poslove zaprimanja, upisivanja u propisane evidencije (očevidnike), te raspoređivanja predmeta
-provjerava točnost upisanih podataka za svaku pošiljku i predaje ih na otpremu
-razvodi riješene predmete i predaje ih u pismohranu
-sastavlja jednostavne dopise, priprema jednostavna izvješća, odgovara na telefonske pozive, e-poštu i upite službenika, po potrebi obavlja poslove prijepisa i umnožavanja materijala

-obavlja administrativno tehničke i uredske poslove za potrebe Općinskog načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

-vodi podsjetnik, organizira sastanke i prijem stranaka za potrebe Općinskog načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

-obavlja poslove nabave artikala za reprezentaciju, uredskog materijala, potrošnog materijala za održavanje, sitnog inventara

-surađuje s tijelima državne uprave i drugim institucijama

-vodi odgovarajuće evidencije i registre

-obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općima aktima jedinice lokalne samouprave

-obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, prije zaključivanja pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa kandidat je dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Popis prijavljenih kandidata/kandidatkinja koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
Kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni poziv koji/e ispunjavaju formalne uvjete pozvati će se na intervju. Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne dođu na intervju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni poziv.
Kandidati/kinje će o rezultatima biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava na javni poziv.
Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Općine Višnjan ali tek po dobivanju odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Općina Višnjan nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Javnog poziva.


Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kn neto pravo na naknadu putnog troška u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza maksimalno do 1.000,00 kn.
Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku
od 8 dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, s naznakom „Javni poziv za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje“.
Javni poziv objavljuje se na web stranicama i oglasnim pločama Općine Višnjan i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

OPĆINA VIŠNJAN

Općinski načelnik

Skip to content