JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR U SAVJET MLADIH

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.) i članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 1/22.) Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan  objavljuje

 

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Višnjan

 

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Višnjan (u daljnjem tekstu: Savjet).

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II.

Savjet je savjetodavno tijelo jedinice lokalne samouprave koji se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Višnjan (u daljnjem tekstu: Općina).

Savjet ima 5 (pet) članova koji imaju svoje zamjenike. Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju članovi Savjeta iz svog sastava.

Članove Savjeta i njihove zamjenike bira predstavničko tijelo Općine na vrijeme od tri (3) godine, na način propisan Zakonom i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Višnjan.

U Savjet mogu biti birane osobe koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo imaju navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života, s prebivalištem ili boravištem na području Općine.

III.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta i njihove zamjenike imaju:

 • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
 • učenička vijeća,
 • studentski zborovi,
 • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj,
 • neformalne skupine mladih od najmanje 10 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.

Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature člana i zamjenika člana Savjeta dužna je prikupiti najmanje 10 potpisa, a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.

Kod predlaganja kandidata za članove Savjeta ovlašteni predlagatelji trebaju voditi računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

IV.

Sukladno točki I.- III. Javnog poziva pozivaju se ovlašteni predlagatelji da kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta istaknu  na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine (www.visnjan.hr) i to:

 • SM 1 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Višnjan, uz koji se prilaže obrazac SM 1-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Višnjan i obrazac SM 1-3 Očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Višnjan predloženi u skladu s aktima predlagatelja, a ukoliko je predlagatelj neformalna skupina mladih
 • SM 2 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Višnjan –predlagatelj – neformalna skupina mladih uz koji se prilaže obrazac SM 2-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Višnjan i SM 2-3 Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja – neformalne skupine mladih,
 • SM 3 Izjava kandidata za člana Savjeta mladih i njihovih zamjenika o davanju suglasnosti (privole) za prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe provedbe postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Višnjan.

Uz kandidaturu obvezno je priložiti:

 • životopis kandidata (za člana i zamjenika člana),
 • presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu ne starije od 30 dana,
 • potvrdu o nekažnjavanju.

V.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskim stranicama Općine (www.visnjan.hr), a najkasnije do 10. ožujka do 15:00 sati, bez obzira na način dostave prijave.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta ovlaštenih predlagatelja iz točke III. ovog Javnog poziva podnose se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici Jedinstvenom upravnom odjelu Općine osobno u pisarnicu Općine ili se šalju poštom preporučeno s povratnicom na adresu OPĆINA VIŠNJAN, Trg slobode 1, 52463 Višnjan s naznakom “Prijedlozi kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Višnjan – NE OTVARATI“.

Nepravodobne i nepotpune kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Postupak izbora provest će se na sljedeći način:

Radno tijelo Općinskog vijeća Općine Višnjan, nadležno za izbor i imenovanje u Savjet provjeriti će  pravodobnost i potpunost kandidatura, te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastaviti Izvješće o provjeri formalnih uvjeta, te će utvrditi Popis važećih kandidatura koja dostavlja Općinskom vijeću Općine.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura objavljuje se na internetskim stranicama Općine Višnjan.

Predsjednik Općinskog vijeća uvrstiti će u prijedlog dnevnog reda postupak izbora članova Savjeta mladih i zamjenika članova Savjeta mladih na prvu sjednicu Općinskog vijeća od dana objave izvješća i popisa važećih kandidatura. Općinsko Vijeće će na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih kandidatura razmotriti Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem izabrati članove i zamjenike članova Savjeta.

Glasovanje se obavlja na glasačkim listićima zaokruživanjem broja ispred imena i prezimena 5 (pet) kandidata.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

 Rezultati izbora za članove i zamjenike članova objaviti će se na mrežnim stranicama Općine Višnjan.

 

PROČELNICA PO OVLAŠTENJU

Silvana Tome, mag.admin.publi

1. Javni poziv – Savjet mladih Općine Višnjan 

Obrazac_1._-_prijavnica_za_isticanje_kandidature_1 

Obrazac_2._-_popis_neformalne_skupine_mladih 

Obrazac_3._-_izjava_o_prihvacanju_kandidature_1

Skip to content