JAVNI POZIV- STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE -UPRAVNI REFERENT

KLASA: 112-01/19-01-03

URBROJ: 2167-03-01-19-01

Višnjan -Visignano, 08. kolovoza 2019. godine

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa KLASA: 023-08/18-01/74, URBROJ: 2167-03-01-18-02 od 28. prosinca 2018. godine raspisujem

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa

u Općini Višnjan

 

u trajanju do 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VIŠNJAN, Odsjek za opće i upravne poslove

Upravni referent m/ž – 1 polaznik/ca

Uvjeti:

–          srednja stručna sprema pravne ili ekonomske struke

–          poznavanje jednog svjetskog jezika

–          poznavanje rada na računalu

 

Pored navedenih uvjeta kandidat/kinja treba ispunjavati uvjet iz članka 37. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“ broj 118/18) te za njih ne smije postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Nakon utvrđivanja liste kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva provest će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti putem intervjua.

 

Jedinstveni upravni odjel nadležan je za provedbu postupka prijma polaznika na stručno osposobljavanje te donosi Odluku o izboru kandidata/kinje.

 

Izabrani kandidat/kinja ne ostvaruje status službenika, ne zasniva se radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 

S izabranim kandidatima/kinjama zaključit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te druga međusobna prava i obveze ugovornih strana.

 

Kandidat/kinja u prijavi na javni poziv trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

 

Uz prijavu su dužni priložiti:

 

1.    životopis;

2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice);

3.    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome ili uvjerenja);

4.   dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5.    Uvjerenje o nekažnjavanju i činjenici da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci);

6.    Izjava da kod kandidata/kinje ne postoji zapreka za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Izabrani kandidati/kinje dužni su prije zaključivanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originale dokumenata.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranici Općine Višnjan, a isti se objavljuje i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijave se dostavljaju na adresu OPĆINA VIŠNJAN, TRG SLOBODE 1, 52463 VIŠNJAN, s naznakom „Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                       Angelo Mattich, v.r.

 

 

 

Skip to content