JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 4/2018.), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 3/2019.), Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 3/2021.), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 5/2021.), Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 2/2022.), Odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 2/2022.)  i članka 58. Statuta Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 1/2021.) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE”. Na omotnici čitko napisati primatelja i pošiljatelja.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je do 23. svibnja 2022. godine, poštom ili neposrednom predajom na adresu: Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano.

Ponude moraju prispjeti u Općinu Višnjan najkasnije do ponedjeljka 23. svibnja 2022. godine do 15:00 sati.

Nepravodobne, nepotpune i ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK  Angelo Mattich

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan

Obrazac 1-F, Ponuda za kupnju – fizička osoba

Obrazac 1-P, Ponuda za kupnju – pravna osoba

Obrazac ZN, Ponuda za zamjenu nekretnina

Obrazac 2 Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Natječaja

Obrazac PR

tablica-br-1-red-br-1

tablica-br-1-red-br-2

tablica-br-1-red-br-3

prijedlog-parcelacije-tablica-1-red-br-4

tablica-br-2-red-br-1

tablica-2-rd-2

tablica-2-rd-2

 

Skip to content