Javni natječaj za imenovanje Pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) i članka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) Općinski načelnik Općine Višnjan, dana 10.04. 2014. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan

Za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan traži se 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Opći uvjet za prijam u službu (članak 12. stavak 1. ZSN):

–        punoljetnost,

–        hrvatsko državljanstvo,

–        zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati za radno mjesto Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

–        magistar struke, ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

–        položen državni stručni ispit,

–        najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–        poznavanje rada na računalu,

–        poznavanje jednog stranog jezika,

–        organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

Uvjet magistra/magistre , odnosno stručnog specijaliste na temelju odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (NN 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke sukladno članku 13. ZSN-a.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11).

Za radno mjesto ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

–        životopis

–        dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)

–        dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

–        dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku potvrde o polaženju tečaja ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu – nije potrebno ovjeravati)

–        dokaz o položenom državnom stručnom ispitu

–        dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku potvrde o polaženju tečaja ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju stranog jezika – nije potrebno ovjeravati)

–        dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji i preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj je struci, na kojim poslovima, kojoj stručnoj spremi i u kojem trajanju ostvareno radno iskustvo)

–        vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)

–        uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima, te priložiti dokaz o tome.

Kandidat je dužan prije donošenja rješenja o prijmu predočiti izvornik isprava koje je priložio uz prijavu u preslici.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao prijavu na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.
Kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Na službenoj stranici Općine Višnjan (www.visnjan.hr) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Višnjan objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u zatvorenoj kuverti pisanim putem ili osobno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

 

Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan – Visignano

s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj za prijam u službu“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Milan Dobrilović

 Obavijest i upute kandidatima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content