JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JAVNIH POTREBA SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE VIŠNJAN ZA 2023.

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15., 37/21.), članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 5/2015.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Višnjan za 2023. godinu, Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan objavljuje

 

Javni natječaj Općine Višnjan

za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan za 2023. godinu

I. U proračunu Općine Višnjan osigurana su sredstva za financijsku potporu programa, projekata i javnih potreba udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture, sporta, tehničke kulture i socijalne skrbi definiranih prioritetima utvrđenima od strane Općine Višnjan.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava na raspolaganju u Proračunu Općine Višnjan za 2023. godinu za sufinanciranje programa, projekata i javnih potreba udrugama za provedbu programa i projekata u području kulture, sporta, tehničke kulture, socijalne skrbi, obrazovanja i ostalih društvenih potreba je 41.144 eura.

Javni natječaj će, radi zadovoljenja uvjeta o provedbenim kapacitetima iz Uredbe Vlade Republike Hrvatske, provesti Općina Višnjan putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan.

II. Na Javni natječaj se mogu javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Višnjan i/ili koje provode program, projekt, manifestaciju na području Općine Višnjan i to u području kulture, sporta, tehničke kulture i socijalne skrbi, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nadležni Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost u području  kulture, sporta, tehničke kulture i socijalne skrbi što je podrobnije definirano Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj Javni natječaj:

 • moraju biti upisane u Registar udruga,
 • moraju posjedovati RNO broj,
 • dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona,
 • odnosno da su podnijele zahtjev Uredu državne uprave u Istarskoj županiji za promjenu podataka u Registru,
 • kao i presliku Statuta,
 • te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane Javnim natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

 

III.      Najniži i najviši iznos sredstava koji će se dodjeljivati  po ovom Javnom natječaju za tematska područja navedena u točki I. iznosi:

 

 • Djelatnost udruga  u kulturi  od 300 eura do 6.636 eura,
 • Djelatnost sportskih udruga od 300 eura do 19.900 eura
 • Djelatnost udruga u tehničkoj kulturi od 300 eura do 3.318 eura
 • Djelatnost  udruga socijalne skrbi – od 300 eura do 1.991 eura
 • Ostale djelatnosti udruga od  300 eura do  2.654 eura

 

IV. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru ovog Javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2023. godine.

Prijave se podnose na posebnim obrascima:

 1. Obrazac opisa programa ili projekta – OPO
 2. Obrazac proračuna programa ili projekta – OPR

Navedeni obrasci se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Višnjan  (www.visnjan.hr).

Uz predmetne obrasce prilikom prijave potrebno je priložiti i ostalu obaveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje i u Popisu priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu.

 

V. Općina Višnjan će s korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

 

VI. Administrativnu provjeru pristiglih prijava će provesti Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan, dok će ocjenu i procjenu prijave, u skladu s kriterijima definiranim Uputama za prijavitelje, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje imenuje Općinski načelnik Općine Višnjan.

 

VII.     Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz prethodnih točaka i uvjetima definiranim u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan ostavljenog roka neće se razmatrati.

 

VIII.    Prijave se šalju na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web stranicama Općine Višnjan (www.visnjan.hr) poštom ili osobnom dostavom pisarnici Općine Višnjan, na sljedeću poštansku adresu: OPĆINA VIŠNJAN, Jedinstveni upravni odjel, Trg slobode 1, 52463 Višnjan sa naznakom „Javni natječaj za financiranje programa, projekata i javnih potreba Općine Višnjan za 2023. godinu – ne otvaraj“ do utorka  7. ožujka 2023. godine u 15:00 sati neovisno o načinu dostave (do tog datuma prijava mora pristići u Općinu Višnjan, a ne  predana u pošti).

 

IX. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte opcina-visnjan@visnjan.hr, zaključno s danom 7. ožujka 2023. godine.

        PROČELNICA  PO OVLAŠTENJU

       Silvana Tome,mag.admin.publi.

 

Odluka o produženju roka prijave na natječaj

1. Odluka o raspisivanju natječaja – 2023

2.Odluka osnivanje povjerenstva-2023

4.. Pravilnik o financiranju programa projekata i javnih potreba

5. Upute za prijavitelje 2023.

6. Opisni obrazac OPO 2023

7.-Obrazac-proracuna-OPR.2023 (1)

8. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja DF 2023

9. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu 2023

11. Obrazac ugovora o financiranju 2023

12. Obrazac za opisni izvještaj OPI 2023

13.-Obrazac-za-financijski-izvještaj-FINI-2023

 

Skip to content