JAVNI NATJEČAJ- Voditelj/voditeljica financija

Klasa: 110-01/15-01/1,

Urbroj: 2167-03-01-15-01 od 31. III. 2015. (1129)

Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) i čl. 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Višnjan, 23. ožujka 2015. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje voditelja/voditeljice financija – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu

– stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice.

Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijalista na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (NN 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Radno iskustvo utvrđuje se sukladno članku 13. ZSN-a, a zapreke za prijem u službu na temelju članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za radno mjesto ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Pored navedenih posebnih uvjeta (članak 12. stavak 2. ZSN-a), za prijam u službu kandidati za radno mjesto voditelja financija, moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete (članak 12. stavak 1. ZSN-a):

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik potvrde o polaženju tečaja ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu – nije potrebno ovjeravati)

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje pet godina

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (nije potrebno ovjeravati)

– uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te joj se o istome dostavlja pisana obavijest. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Kandidati prijavljeni na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. U protivnom, smatra se da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja bit će objavljena na službenim stranicama (www.visnjan.hr) i na oglasnoj ploči Općine Višnjan najmanje pet dana prije testiranja, uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru. Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći objavljeni su na službenim stranicama Općine Višnjan www.visnjan.hr.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u zatvorenoj kuverti pisano ili osobno u roku od8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan – Visignano, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za prijam u službu«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Općina Višnjan

Skip to content